1.  บ้านห้วยพระ
2.  บ้านโพนเพ็ก
3.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
4.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
5.  บ้านนาดีวิทยา
6.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
7.  บ้านงิ้วสร้างแก้ว
8.  บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
9.  บ้านดอนดู่
10.  บ้านพะทาย
11.  บ้านโคกศรี
12.  บ้านคำเตย
13.  บ้านนาคํา
14.  บ้านกุดน้ำใส
15.  บ้านขามเตี้ยใหญ่
16.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
17.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
18.  บ้านพันห่าวดอนดู่
19.  บ้านวังโพธิ์
20.  บ้านดงวิทยาคาร
21.  บ้านคำแม่นาง
22.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
23.  บ้านขามเตี้ยน้อย
24.  บ้านน้อยทวย
25.  บ้านแพงสะพัง
26.  บ้านบุ่ง
27.  บ้านหนองเทา
28.  บ้านพืชผล
29.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
30.  บ้านหมูม้น
31.  บ้านธาตุ
32.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
33.  บ้านดอนติ้ว
34.  ชุมชนประสานมิตร
35.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
36.  บ้านนาเต่า
37.  บ้านโนนกุง
38.  บ้านเหล่าหนาด
39.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
40.  บ้านดอนพะธาย
41.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
42.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
43.  บ้านอูนนา
44.  บ้านนาโดโพธิ์ศรี
45.  บ้านหาดกวน
46.  บ้านเสียวสงคราม
47.  บ้านโคกสะอาด
48.  บ้านดง
49.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
50.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
51.  บ้านดอนปอหนองโอง
52.  บ้านเสียววิทยา
53.  บ้านโพนแดง
54.  บ้านนาใน
55.  บ้านหนองสาหร่าย
56.  บ้านยางงอย
57.  บ้านโพนตูมหนองแสง
58.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
59.  บ้านท่าพันโฮง
60.  บ้านค้อ
61.  บ้านดงขวาง
62.  บ้านดอนบาก
63.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
64.  บ้านห้วยไหสมบูรณ์
65.  บ้านโพนสว่าง
66.  บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
67.  บ้านโพนก่อ
68.  บ้านท่าเรือ
69.  บ้านเสาเล้า
70.  บ้านดอนแดง
71.  บ้านดอนศาลา
72.  บ้านนาหัวบ่อ
73.  บ้านเซียงเซา
74.  บ้านนาดีหัวภู
75.  บ้านนาจาน
76.  บ้านนาหนองบก
77.  บ้านหนองท่ม
78.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร
79.  บ้านตาล
80.  ชุมชนนาพระชัย
81.  บ้านพนอม
82.  บ้านดอนแดง
83.  บ้านตาลปากน้ำ
84.  บ้านหนองนางเลิง
85.  ชุมชนไผ่ล้อม
86.  บ้านจอมศรี
87.  บ้านชัยมงคล
88.  บ้านดอนกลาง
89.  บ้านดอนมะจ่าง
90.  บ้านดอนสมอ
91.  บ้านดอนแดง
92.  บ้านดอนเตย
93.  บ้านต้าย
94.  บ้านท่าจำปา
95.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
96.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
97.  บ้านนากระแต้
98.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
99.  บ้านนาขมิ้น
100.  บ้านนาข่าคำพอก
101.  บ้านนาคอย
102.  บ้านนาข่าท่า
103.  บ้านนานอ
104.  บ้านนาทม
105.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
106.  บ้านนาน้อย
107.  บ้านนาเดื่อ
108.  บ้านนาเข
109.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
110.  บ้านบงคํา
111.  บ้านปฏิรูป
112.  บ้านม่วงชี
113.  บ้านรามราช
114.  บ้านหนองซน
115.  บ้านหนองบัว
116.  บ้านหนองบาท้าว
117.  บ้านหนองแวง
118.  บ้านอีอูด
119.  บ้านอูนยางคำ
120.  บ้านเหล่าพัฒนา
121.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
122.  บ้านเหล่าส้มป่อย
123.  บ้านแก้วปัดโป่ง
124.  บ้านโคกพะธาย
125.  บ้านโคกสายทอง
126.  บ้านโพน
127.  บ้านโพนขาว
128.  บ้านโพนทอง
129.  บ้านโพนบก
130.  บ้านไชยศรี