1.  บ้านอีง่อง
2.  บ้านค้อกุดจอก
3.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
4.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
5.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
6.  บ้านเหล่ากุด