1.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
2.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
3.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
4.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
5.  บ้านหนองคูบอน
6.  บ้านขว้างใหญ่
7.  บ้านมีชัย
8.  บ้านจันทร์สว่าง
9.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
10.  บ้านหนองแวง
11.  บ้านหวายหลึม