1.  บ้านอีโก่ม
2.  บ้านตาอุด
3.  บ้านธวัชบุรี
4.  บ้านงูเหลือม
5.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
6.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
7.  บ้านกอกวิทยาคาร
8.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
9.  บ้านดู่น้อย
10.  พรหมยานุสรณ์
11.  โสภโณประชาสรรค์
12.  บ้านเทอดไทย
13.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
14.  บ้านหนองหิน
15.  บ้านม่วงท่าลาด
16.  บ้านอีง่อง
17.  บ้านหนองบั่ว
18.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
19.  บ้านค้อกุดจอก
20.  บ้านหนองชาด
21.  ดงยางสะแบง
22.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
23.  บ้านคางฮุง
24.  ธรรมจารีนิวาส
25.  บ้านโนนรัง
26.  บ้านโนนข่า
27.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
28.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
29.  บ้านป่านหนองอ้อ
30.  บ้านดงสวอง
31.  ชุมชนบ้านยางกู่
32.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
33.  บ้านป่ายาง
34.  บ้านหนองดู่
35.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
36.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
37.  บ้านหนองผือโพนศรี
38.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
39.  บึงงามพัฒนา
40.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
41.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
42.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
43.  บ้านดู่
44.  บ้านศรีสมเด็จ
45.  บ้านดงยาง
46.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
47.  บ้านหนองเต่า
48.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
49.  บ้านมะยาง
50.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
51.  รัฐประชาวิทยาคาร
52.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
53.  รัตนประชานุสรณ์
54.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
55.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
56.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
57.  บ้านดงเครือวัลย์
58.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
59.  บ้านหนองคูบอน
60.  บ้านเปลือยสีแก้ว
61.  ร่องคำวิทยานุกูล
62.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
63.  บ้านไก่ป่า
64.  บ้านขว้างใหญ่
65.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
66.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
67.  บ้านดอนแดง
68.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
69.  นาคำเจริญวิทย์
70.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
71.  บ้านมีชัย
72.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
73.  บ้านแมตวิทยาคาร
74.  บ้านโคกมอน
75.  บ้านจาน
76.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
77.  หัวนางามวิทยา
78.  วังยาวเจริญวิทย์
79.  บ้านยางใต้
80.  บ้านหนองแก่ง
81.  บ้านจันทร์สว่าง
82.  บ้านเขวาทุ่ง
83.  บ้านเมืองน้อย
84.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
85.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
86.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
87.  บ้านหนองเข็ง
88.  บ้านขว้างท่าสะแบง
89.  บ้านค้อ
90.  บ้านซองแมว
91.  บ้านหนองแวง
92.  บ้านหวายหลึม
93.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
94.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
95.  บ้านดอนชัย
96.  บ้านดอนพยอมน้อย
97.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
98.  บ้านหนองแวงยาว
99.  บ้านเหล่ากุด
100.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
101.  บ้านโพนทอง
102.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
103.  ไตรคามวิทยา