1.  บ้านหนองสาหร่าย
2.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
3.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
4.  บ้านหนองผือ
5.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
6.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
7.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
8.  บ้านอุ่มเม้า
9.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
10.  บ้านชาดมะเหลื่อม
11.  บ้านไผ่
12.  รัฐทวิคาม
13.  บ้านหนองยูง
14.  บ้านขี้เหล็ก
15.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
16.  หนองคูโคกขุมดิน
17.  สหสามัคคีวิทยา
18.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
19.  บ้านสวนมอญ
20.  บ้านหัวนาคำ
21.  บ้านราชธานี
22.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
23.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
24.  บ้านอีหมุน
25.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
26.  บ้านโนนแท่น
27.  บ้านหนองต่าย
28.  ดินดำบัวรองวิทยา
29.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
30.  บ้านดอนสำราญ
31.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
32.  เมืองร้อยเอ็ด
33.  บ้านโคกกลาง
34.  ไตรมิตรวิทยา
35.  บ้านยางเครือ
36.  บ้านดอนแคน
37.  บ้านโนนราษี
38.  บ้านนางาม
39.  บ้านดอนแก้ว
40.  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
41.  บ้านหมูม้น
42.  ชุมชนบ้านประตูชัย
43.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
44.  บ้านเกษมสุข
45.  บ้านบากหนองแดง
46.  บ้านอุ่มจาน
47.  ทรายทองวิทยา
48.  โนนสีดาวิทยา
49.  บ้านขาม
50.  บ้านกล้วยวิทยา
51.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
52.  บ้านป่าแหนหนองไร่
53.  บ้านพลับพลา
54.  บ้านสวนจิก
55.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
56.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
57.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
58.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
59.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
60.  บ้านข่า
61.  บ้านป่าดวน
62.  บ้านโนนสำราญ
63.  บ้านหวายน้อย
64.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
65.  บ้านฝั่งแดง
66.  ไพศาลวิทยาคม
67.  บ้านป่าสุ่ม
68.  สหคามวิทยาคาร
69.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
70.  บ้านหนองแอก
71.  บ้านพยอม
72.  บ้านเหล่ากล้วย
73.  บ้านแวงวิทยา
74.  บ้านซ้งวิทยาคม
75.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
76.  บ้านวังปากบุ่ง
77.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
78.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
79.  บ้านเล้าวิทยาคาร
80.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
81.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
82.  บ้านหนองโสน
83.  บ้านหนองช้าง
84.  บ้านเหล่ายูง
85.  บ้านหนาด
86.  บ้านธาตุประทับ
87.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
88.  หนองตอวิทยา
89.  เมืองธวัชบุรี
90.  บ้านตรีคาม
91.  อนุบาลร้อยเอ็ด
92.  บ้านสังข์
93.  บ้านแคนสามัคคี
94.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
95.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
96.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
97.  บ้านหนองจิกโคกสูง
98.  บ้านเขือง
99.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
100.  บ้านหัวโนน
101.  บ้านหนองผักแว่น
102.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
103.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
104.  บ้านแดงโนนสว่าง
105.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
106.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
107.  เวฬุวันวิทยา
108.  เมืองจังหาร
109.  บ้านแคน
110.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
111.  บ้านโคกข่าหนองโก
112.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
113.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
114.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
115.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
116.  จตุรพักตรพิมาน
117.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
118.  บ้านดงกลาง
119.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
120.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
121.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
122.  บ้านมะอึ
123.  บ้านหนองใหญ่
124.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
125.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม