1.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
2.  บ้านขว้างใหญ่
3.  บ้านธาตุประทับ
4.  บ้านหนองผักแว่น
5.  บ้านขว้างท่าสะแบง
6.  บ้านหวายหลึม