1.  บ้านอีโก่ม
2.  บ้านหนองสาหร่าย
3.  บ้านตาอุด
4.  บ้านธวัชบุรี
5.  บ้านงูเหลือม
6.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
7.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
8.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
9.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
10.  บ้านกอกวิทยาคาร
11.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
12.  บ้านหนองผือ
13.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
14.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
15.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
16.  บ้านอุ่มเม้า
17.  บ้านดู่น้อย
18.  พรหมยานุสรณ์
19.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
20.  บ้านชาดมะเหลื่อม
21.  โสภโณประชาสรรค์
22.  บ้านเทอดไทย
23.  บ้านไผ่
24.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
25.  บ้านหนองหิน
26.  รัฐทวิคาม
27.  บ้านม่วงท่าลาด
28.  บ้านอีง่อง
29.  บ้านหนองบั่ว
30.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
31.  บ้านค้อกุดจอก
32.  บ้านหนองยูง
33.  บ้านขี้เหล็ก
34.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
35.  บ้านหนองชาด
36.  หนองคูโคกขุมดิน
37.  ดงยางสะแบง
38.  สหสามัคคีวิทยา
39.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
40.  บ้านสวนมอญ
41.  บ้านหัวนาคำ
42.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
43.  บ้านคางฮุง
44.  บ้านราชธานี
45.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
46.  บ้านอีหมุน
47.  ธรรมจารีนิวาส
48.  บ้านโนนรัง
49.  บ้านโนนข่า
50.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
51.  บ้านโนนแท่น
52.  บ้านหนองต่าย
53.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
54.  ดินดำบัวรองวิทยา
55.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
56.  บ้านดอนสำราญ
57.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
58.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
59.  บ้านป่านหนองอ้อ
60.  เมืองร้อยเอ็ด
61.  บ้านโคกกลาง
62.  ไตรมิตรวิทยา
63.  บ้านดงสวอง
64.  ชุมชนบ้านยางกู่
65.  บ้านยางเครือ
66.  บ้านดอนแคน
67.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
68.  บ้านป่ายาง
69.  บ้านโนนราษี
70.  บ้านนางาม
71.  บ้านดอนแก้ว
72.  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
73.  บ้านหมูม้น
74.  ชุมชนบ้านประตูชัย
75.  บ้านหนองดู่
76.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
77.  บ้านเกษมสุข
78.  บ้านบากหนองแดง
79.  บ้านอุ่มจาน
80.  ทรายทองวิทยา
81.  โนนสีดาวิทยา
82.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
83.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
84.  บ้านขาม
85.  บ้านกล้วยวิทยา
86.  บ้านหนองผือโพนศรี
87.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
88.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
89.  บึงงามพัฒนา
90.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
91.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
92.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
93.  บ้านดู่
94.  บ้านศรีสมเด็จ
95.  บ้านป่าแหนหนองไร่
96.  บ้านพลับพลา
97.  บ้านดงยาง
98.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
99.  บ้านหนองเต่า
100.  บ้านสวนจิก
101.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
102.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
103.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
104.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
105.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
106.  บ้านข่า
107.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
108.  บ้านป่าดวน
109.  บ้านมะยาง
110.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
111.  รัฐประชาวิทยาคาร
112.  บ้านโนนสำราญ
113.  บ้านหวายน้อย
114.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
115.  รัตนประชานุสรณ์
116.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
117.  บ้านฝั่งแดง
118.  ไพศาลวิทยาคม
119.  บ้านป่าสุ่ม
120.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
121.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
122.  บ้านหนองแอก
123.  บ้านพยอม
124.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
125.  บ้านเหล่ากล้วย
126.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
127.  บ้านแวงวิทยา
128.  บ้านดงเครือวัลย์
129.  บ้านซ้งวิทยาคม
130.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
131.  บ้านวังปากบุ่ง
132.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
133.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
134.  บ้านหนองคูบอน
135.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
136.  บ้านเล้าวิทยาคาร
137.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
138.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
139.  บ้านเปลือยสีแก้ว
140.  บ้านหนองโสน
141.  ร่องคำวิทยานุกูล
142.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
143.  บ้านหนองช้าง
144.  บ้านเหล่ายูง
145.  บ้านไก่ป่า
146.  บ้านขว้างใหญ่
147.  บ้านหนาด
148.  บ้านธาตุประทับ
149.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
150.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
151.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
152.  หนองตอวิทยา
153.  เมืองธวัชบุรี
154.  บ้านตรีคาม
155.  อนุบาลร้อยเอ็ด
156.  บ้านสังข์
157.  บ้านดอนแดง
158.  บ้านแคนสามัคคี
159.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
160.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
161.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
162.  นาคำเจริญวิทย์
163.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
164.  บ้านหนองจิกโคกสูง
165.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
166.  บ้านมีชัย
167.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
168.  บ้านแมตวิทยาคาร
169.  บ้านโคกมอน
170.  บ้านเขือง
171.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
172.  บ้านหัวโนน
173.  บ้านจาน
174.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
175.  หัวนางามวิทยา
176.  บ้านหนองผักแว่น
177.  วังยาวเจริญวิทย์
178.  บ้านยางใต้
179.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
180.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
181.  บ้านหนองแก่ง
182.  บ้านจันทร์สว่าง
183.  บ้านเขวาทุ่ง
184.  บ้านเมืองน้อย
185.  บ้านแดงโนนสว่าง
186.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
187.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
188.  เวฬุวันวิทยา
189.  เมืองจังหาร
190.  บ้านแคน
191.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
192.  บ้านโคกข่าหนองโก
193.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
194.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
195.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
196.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
197.  บ้านหนองเข็ง
198.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
199.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
200.  บ้านขว้างท่าสะแบง
201.  บ้านค้อ
202.  บ้านซองแมว
203.  บ้านหนองแวง
204.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
205.  บ้านหวายหลึม
206.  จตุรพักตรพิมาน
207.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
208.  บ้านดงกลาง
209.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
210.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
211.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
212.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
213.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
214.  บ้านดอนชัย
215.  บ้านดอนพยอมน้อย
216.  บ้านมะอึ
217.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
218.  บ้านหนองแวงยาว
219.  บ้านหนองใหญ่
220.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
221.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
222.  บ้านเหล่ากุด
223.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
224.  บ้านโพนทอง
225.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
226.  ไตรคามวิทยา