1.  บ้านหนองสาหร่าย
2.  บ้านตาอุด
3.  บ้านธวัชบุรี
4.  บ้านงูเหลือม
5.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
6.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
7.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
8.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
9.  บ้านกอกวิทยาคาร
10.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
11.  บ้านหนองผือ
12.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
13.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
14.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
15.  พรหมยานุสรณ์
16.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
17.  บ้านชาดมะเหลื่อม
18.  โสภโณประชาสรรค์
19.  บ้านไผ่
20.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
21.  บ้านหนองหิน
22.  บ้านอีง่อง
23.  บ้านหนองบั่ว
24.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
25.  บ้านค้อกุดจอก
26.  บ้านหนองยูง
27.  บ้านขี้เหล็ก
28.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
29.  หนองคูโคกขุมดิน
30.  ดงยางสะแบง
31.  สหสามัคคีวิทยา
32.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
33.  บ้านหัวนาคำ
34.  บ้านคางฮุง
35.  บ้านราชธานี
36.  บ้านอีหมุน
37.  บ้านโนนรัง
38.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
39.  บ้านโนนแท่น
40.  ดินดำบัวรองวิทยา
41.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
42.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
43.  เมืองร้อยเอ็ด
44.  บ้านโคกกลาง
45.  ไตรมิตรวิทยา
46.  บ้านดงสวอง
47.  ชุมชนบ้านยางกู่
48.  บ้านยางเครือ
49.  บ้านดอนแคน
50.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
51.  บ้านป่ายาง
52.  บ้านโนนราษี
53.  บ้านนางาม
54.  บ้านดอนแก้ว
55.  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
56.  บ้านหนองดู่
57.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
58.  บ้านเกษมสุข
59.  บ้านอุ่มจาน
60.  ทรายทองวิทยา
61.  โนนสีดาวิทยา
62.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
63.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
64.  บ้านขาม
65.  บ้านกล้วยวิทยา
66.  บ้านหนองผือโพนศรี
67.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
68.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
69.  บ้านดู่
70.  บ้านศรีสมเด็จ
71.  บ้านป่าแหนหนองไร่
72.  บ้านพลับพลา
73.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
74.  บ้านหนองเต่า
75.  บ้านสวนจิก
76.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
77.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
78.  บ้านข่า
79.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
80.  บ้านป่าดวน
81.  บ้านมะยาง
82.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
83.  บ้านโนนสำราญ
84.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
85.  รัตนประชานุสรณ์
86.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
87.  บ้านฝั่งแดง
88.  บ้านป่าสุ่ม
89.  สหคามวิทยาคาร
90.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
91.  บ้านหนองแอก
92.  บ้านพยอม
93.  บ้านแวงวิทยา
94.  บ้านซ้งวิทยาคม
95.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
96.  บ้านวังปากบุ่ง
97.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
98.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
99.  บ้านหนองคูบอน
100.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
101.  บ้านเล้าวิทยาคาร
102.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
103.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
104.  บ้านเปลือยสีแก้ว
105.  บ้านหนองโสน
106.  ร่องคำวิทยานุกูล
107.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
108.  บ้านหนองช้าง
109.  บ้านเหล่ายูง
110.  บ้านไก่ป่า
111.  บ้านธาตุประทับ
112.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
113.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
114.  หนองตอวิทยา
115.  เมืองธวัชบุรี
116.  บ้านตรีคาม
117.  อนุบาลร้อยเอ็ด
118.  บ้านสังข์
119.  บ้านดอนแดง
120.  บ้านแคนสามัคคี
121.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
122.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
123.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
124.  บ้านหนองจิกโคกสูง
125.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
126.  บ้านมีชัย
127.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
128.  บ้านแมตวิทยาคาร
129.  บ้านโคกมอน
130.  บ้านเขือง
131.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
132.  บ้านหัวโนน
133.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
134.  วังยาวเจริญวิทย์
135.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
136.  บ้านหนองแก่ง
137.  บ้านจันทร์สว่าง
138.  บ้านเมืองน้อย
139.  บ้านแดงโนนสว่าง
140.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
141.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
142.  บ้านโคกข่าหนองโก
143.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
144.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
145.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
146.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
147.  บ้านค้อ
148.  บ้านซองแมว
149.  บ้านหนองแวง
150.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
151.  จตุรพักตรพิมาน
152.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
153.  บ้านดงกลาง
154.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
155.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
156.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
157.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
158.  บ้านดอนชัย
159.  บ้านดอนพยอมน้อย
160.  บ้านมะอึ
161.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
162.  บ้านหนองแวงยาว
163.  บ้านหนองใหญ่
164.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
165.  บ้านเหล่ากุด
166.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
167.  บ้านโพนทอง
168.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)