1.  บ้านอีโก่ม
2.  บ้านอุ่มเม้า
3.  บ้านดู่น้อย
4.  บ้านเทอดไทย
5.  รัฐทวิคาม
6.  บ้านม่วงท่าลาด
7.  บ้านหนองชาด
8.  บ้านสวนมอญ
9.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
10.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
11.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
12.  ธรรมจารีนิวาส
13.  บ้านโนนข่า
14.  บ้านหนองต่าย
15.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
16.  บ้านดอนสำราญ
17.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
18.  บ้านป่านหนองอ้อ
19.  บ้านหมูม้น
20.  ชุมชนบ้านประตูชัย
21.  บ้านบากหนองแดง
22.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
23.  บึงงามพัฒนา
24.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
25.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
26.  บ้านดงยาง
27.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
28.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
29.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
30.  รัฐประชาวิทยาคาร
31.  บ้านหวายน้อย
32.  ไพศาลวิทยาคม
33.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
34.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
35.  บ้านเหล่ากล้วย
36.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
37.  บ้านดงเครือวัลย์
38.  บ้านขว้างใหญ่
39.  บ้านหนาด
40.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
41.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
42.  นาคำเจริญวิทย์
43.  บ้านจาน
44.  หัวนางามวิทยา
45.  บ้านหนองผักแว่น
46.  บ้านยางใต้
47.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
48.  บ้านเขวาทุ่ง
49.  เวฬุวันวิทยา
50.  เมืองจังหาร
51.  บ้านแคน
52.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
53.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
54.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
55.  บ้านหนองเข็ง
56.  บ้านขว้างท่าสะแบง
57.  บ้านหวายหลึม
58.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
59.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
60.  ไตรคามวิทยา