1.  บ้านธวัชบุรี
2.  บ้านงูเหลือม
3.  บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
4.  บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
5.  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
6.  บ้านกอกวิทยาคาร
7.  บ้านหนองผือ
8.  ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
9.  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
10.  ชุมชนบ้านโคกล่าม
11.  บ้านอุ่มเม้า
12.  พรหมยานุสรณ์
13.  ดงยางสะแบง
14.  สหสามัคคีวิทยา
15.  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
16.  วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
17.  ดินดำบัวรองวิทยา
18.  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
19.  ชุมชนบ้านเมืองหงส์
20.  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
21.  บ้านป่านหนองอ้อ
22.  เมืองร้อยเอ็ด
23.  บ้านโคกกลาง
24.  ไตรมิตรวิทยา
25.  บ้านดงสวอง
26.  ชุมชนบ้านยางกู่
27.  บ้านป่ายาง
28.  ชุมชนบ้านประตูชัย
29.  บ้านหนองดู่
30.  บ้านบากหนองแดง
31.  บ้านอุ่มจาน
32.  บ้านขาม
33.  บ้านหนองผือโพนศรี
34.  บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
35.  ชุมชนบ้านสีแก้ว
36.  โนนเชียงบังหาดหนองแค
37.  บ้านศรีสมเด็จ
38.  บ้านหนองแวงหนองหัวคน
39.  บ้านข่า
40.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
41.  บ้านป่าดวน
42.  บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
43.  บ้านโนนสำราญ
44.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
45.  รัตนประชานุสรณ์
46.  ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
47.  บ้านฝั่งแดง
48.  บ้านป่าสุ่ม
49.  บ้านหนองแอก
50.  บ้านพยอม
51.  บ้านดงเครือวัลย์
52.  บ้านแมดโพธิ์กลาง
53.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
54.  บ้านหนองคูบอน
55.  บ้านหนองตาไก้หนองตุ
56.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
57.  บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
58.  บ้านเปลือยสีแก้ว
59.  บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
60.  บ้านเหล่ายูง
61.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
62.  บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
63.  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
64.  หนองตอวิทยา
65.  เมืองธวัชบุรี
66.  บ้านตรีคาม
67.  อนุบาลร้อยเอ็ด
68.  บ้านดอนแดง
69.  นาคำเจริญวิทย์
70.  บ้านหนองบัวดอนไผ่
71.  บ้านจันทร์สว่าง
72.  เมืองจังหาร
73.  บ้านแคน
74.  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
75.  บ้านโคกข่าหนองโก
76.  บ้านหนองเข็ง
77.  จตุรพักตรพิมาน
78.  ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
79.  คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
80.  บ้านขมิ้นจานทุ่ง
81.  บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
82.  บ้านมะอึ
83.  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
84.  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
85.  บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม