1.  บ้านอีโก่ม
2.  บ้านหนองสาหร่าย
3.  บ้านตาอุด
4.  บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
5.  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
6.  บ้านดู่น้อย
7.  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
8.  บ้านชาดมะเหลื่อม
9.  โสภโณประชาสรรค์
10.  บ้านเทอดไทย
11.  บ้านไผ่
12.  บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
13.  บ้านหนองหิน
14.  รัฐทวิคาม
15.  บ้านม่วงท่าลาด
16.  บ้านอีง่อง
17.  บ้านหนองบั่ว
18.  บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
19.  บ้านค้อกุดจอก
20.  บ้านหนองยูง
21.  บ้านขี้เหล็ก
22.  ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
23.  บ้านหนองชาด
24.  หนองคูโคกขุมดิน
25.  บ้านสวนมอญ
26.  บ้านหัวนาคำ
27.  ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
28.  บ้านคางฮุง
29.  บ้านราชธานี
30.  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
31.  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
32.  บ้านอีหมุน
33.  ธรรมจารีนิวาส
34.  บ้านโนนรัง
35.  บ้านโนนข่า
36.  บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
37.  บ้านโนนแท่น
38.  บ้านหนองต่าย
39.  บ้านดอนสำราญ
40.  บ้านยางเครือ
41.  บ้านดอนแคน
42.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
43.  บ้านโนนราษี
44.  บ้านนางาม
45.  บ้านดอนแก้ว
46.  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
47.  บ้านหมูม้น
48.  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
49.  บ้านเกษมสุข
50.  ทรายทองวิทยา
51.  โนนสีดาวิทยา
52.  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
53.  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
54.  บ้านกล้วยวิทยา
55.  บ้านหนองพานแยบัวห้าว
56.  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
57.  บึงงามพัฒนา
58.  บ้านดู่
59.  บ้านป่าแหนหนองไร่
60.  บ้านพลับพลา
61.  บ้านดงยาง
62.  บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
63.  บ้านหนองเต่า
64.  บ้านสวนจิก
65.  บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
66.  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
67.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
68.  บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
69.  บ้านมะยาง
70.  รัฐประชาวิทยาคาร
71.  บ้านหวายน้อย
72.  ไพศาลวิทยาคม
73.  สหคามวิทยาคาร
74.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
75.  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
76.  บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
77.  บ้านเหล่ากล้วย
78.  บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
79.  บ้านแวงวิทยา
80.  บ้านซ้งวิทยาคม
81.  บ้านวังปากบุ่ง
82.  บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
83.  บ้านเล้าวิทยาคาร
84.  บ้านหนองโสน
85.  ร่องคำวิทยานุกูล
86.  บ้านหนองช้าง
87.  บ้านไก่ป่า
88.  บ้านขว้างใหญ่
89.  บ้านหนาด
90.  บ้านธาตุประทับ
91.  บ้านสังข์
92.  บ้านแคนสามัคคี
93.  บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
94.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
95.  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
96.  ประชาราษฏร์รังสรรค์
97.  บ้านหนองจิกโคกสูง
98.  หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
99.  บ้านมีชัย
100.  บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
101.  บ้านแมตวิทยาคาร
102.  บ้านโคกมอน
103.  บ้านเขือง
104.  ราชสารสุธีอนุสรณ์
105.  บ้านหัวโนน
106.  บ้านจาน
107.  หัวนางามวิทยา
108.  บ้านหนองผักแว่น
109.  วังยาวเจริญวิทย์
110.  บ้านยางใต้
111.  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
112.  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
113.  บ้านหนองแก่ง
114.  บ้านเขวาทุ่ง
115.  บ้านเมืองน้อย
116.  บ้านแดงโนนสว่าง
117.  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
118.  บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
119.  เวฬุวันวิทยา
120.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
121.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
122.  บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
123.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
124.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
125.  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
126.  บ้านขว้างท่าสะแบง
127.  บ้านค้อ
128.  บ้านซองแมว
129.  บ้านหนองแวง
130.  บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
131.  บ้านหวายหลึม
132.  เขวาชีรัฐประชาสรรค์
133.  บ้านดงกลาง
134.  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
135.  บ้านดอนชัย
136.  บ้านดอนพยอมน้อย
137.  บ้านหนองแวงยาว
138.  บ้านหนองใหญ่
139.  บ้านเหล่ากุด
140.  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
141.  บ้านโพนทอง
142.  วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
143.  ไตรคามวิทยา