1.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
2.  บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
3.  บ้านก่อ