1.  บ้านหัวดง
2.  บ้านเหล่าจั่น
3.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
4.  โนนจานวิทยา
5.  บ้านหนองจานบุลาน
6.  บ้านขี้เหล็ก