1.  บ้านหนองแสน
2.  บ้านนาฝาย
3.  บ้านเขวาทุ่ง
4.  บ้านหนองแก
5.  บ้านแก่นท้าว
6.  บ้านนกเหาะ
7.  บ้านหนองบัวแดง
8.  บ้านนาข่า
9.  บ้านหัวดง
10.  บ้านหัวงัว
11.  บ้านเครือซูด
12.  บ้านเหล่าจั่น
13.  บ้านหนองคูม่วง
14.  บ้านวังจานโนนสำราญ
15.  บ้านขามเรียน
16.  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
17.  บ้านหนองแสงทุ่มยาว
18.  บ้านดอนหมี
19.  บ้านเตาบ่า
20.  บ้านเม็กดำ
21.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
22.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
23.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
24.  บ้านโคกยาว
25.  บ้านน้ำสร้างหนองบะ
26.  บ้านหนองนาใน
27.  บ้านแก่นเท่า
28.  บ้านตาลอก
29.  บ้านหนองระเวียง
30.  บ้านจอกขวาง
31.  บ้านโดน
32.  บ้านหัวหมู
33.  บ้านหนองหิน
34.  บ้านหนองกกหนองยาว
35.  บ้านหนองแดงสหมิตร
36.  บ้านสระแคน
37.  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
38.  บ้านหัวช้างโคกม่วง
39.  บ้านป่าแดง
40.  บ้านกระยอมหนองเดิ่น
41.  พยัคฆภูมิพิสัย
42.  บ้านโนนท่อน
43.  บ้านหนองบัวแก้ว
44.  บ้านทัพป่าจิก
45.  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
46.  บ้านโนนสูงดอนหลี่
47.  บ้านหนองป้าน
48.  บ้านดงยาง
49.  บ้านหนองแคน
50.  บ้านดงเย็น
51.  บ้านโพนทอง
52.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม
53.  โนนจานวิทยา
54.  บ้านเมืองเสือ
55.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
56.  บ้านโคกสะอาด
57.  บ้านนาค่าย
58.  อนุบาลดงเมืองน้อย
59.  บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
60.  บ้านโนนบ่อ
61.  บ้านหนองฮี
62.  บ้านแวงยางกุดตะเข้
63.  ชุมชนบ้านดงบัง
64.  บ้านโคกเต่า
65.  บ้านโกทา
66.  บ้านหนองแต้น้อย
67.  บ้านดงน้อย
68.  กู่สันตรัตน์
69.  บ้านหนองจานบุลาน
70.  ชุมชนบ้านสำโรง
71.  บ้านเหล่าน้อย
72.  บ้านหนองแดง
73.  บ้านขี้เหล็ก
74.  บ้านสระบัว
75.  บ้านหนองบัวคูสองห้อง
76.  บ้านหนองบัวน้อย
77.  บ้านยางอิไลดอนก่อ
78.  บ้านเหล่ากว้าง
79.  บ้านดงบากหนองตาเต็น
80.  บ้านหนองผง
81.  บ้านดอนดู่วังบอน
82.  บ้านจอมพะลาน
83.  บ้านหารฮี
84.  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
85.  บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
86.  บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
87.  บ้านก่อ
88.  บ้านหนองสนมดอนติ้ว
89.  บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
90.  บ้านร่วมใจ 2
91.  บ้านแดงโพงคำแก้ว
92.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย