1.  บ้านวังหินโนนสว่าง
2.  บ้านปลาขาว
3.  บ้านหนองแสง
4.  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
5.  บ้านโนนแร่
6.  บ้านปอพานหนองโน
7.  ราชประชานุเคราะห์ 16
8.  บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
9.  บ้านกุดนาดีโนนลาน
10.  ชุมชนนาสีนวล
11.  บ้านศาลา
12.  บ้านหนองไฮ
13.  บ้านหนองสระ
14.  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
15.  จตุคามประชาสรรค์
16.  บ้านหนองโนทับม้า
17.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
18.  บ้านหนองไผ่
19.  บ้านเปล่งโนนกระยอม
20.  บ้านตลาดม่วง
21.  บ้านหนองบัวคู
22.  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
23.  บ้านหนองบัวกุดอ้อ
24.  บ้านดงแคน
25.  บ้านโพธิ์ชัย
26.  อนุบาลนครจัมปาศรี
27.  บ้านหนองหว้าเฒ่า
28.  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
29.  บ้านประแหย่ง
30.  บ้านหนองรูแข้
31.  บ้านหนองบัวสันตุ
32.  บ้านตำแยโนนยาง
33.  บ้านป่าตองหนองงู
34.  บ้านโคกใหญ่วิทยา
35.  บ้านโคกสีทองหลาง
36.  บ้านโนนจาน
37.  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
38.  บ้านตำแย
39.  หนองกุงวิทยา
40.  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
41.  บ้านหวาย
42.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
43.  บ้านหนองบึง
44.  บ้านเหล่าหมากคำ
45.  บ้านหนองเม็ก
46.  บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
47.  บ้านหนองแวง
48.  บ้านหนองปอ
49.  อนุบาลวาปีปทุม
50.  บ้านหนองเหล่า
51.  บ้านห้วยหลาว
52.  บ้านหนองจิก(นาดูน)
53.  บ้านกุดน้ำใส
54.  บ้านนาเลา
55.  บ้านหนองข่า
56.  บ้านมะโบ่
57.  บ้านขามป้อม
58.  บ้านเสือโก้ก
59.  บ้านหนองแปน
60.  บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
61.  บ้านโคกมนโนนทอง
62.  บ้านแวงดงหนองยาง
63.  บ้านมะชมโนนสง่า
64.  บ้านนาภู
65.  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
66.  บ้านสระบาก
67.  บ้านดง
68.  บ้านโนน
69.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
70.  บ้านหนองแต้
71.  บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
72.  บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
73.  บ้านหัวช้าง
74.  บ้านหนองห้าง
75.  บ้านโคกใหญ่
76.  บ้านหัวสระ
77.  ชุมชนบ้านยางสีสุราช
78.  บ้านหนองกุง
79.  ราชประชานุเคราะห์ 18
80.  บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
81.  บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
82.  บ้านเหล่าค้อ
83.  บ้านโนนรัง
84.  บ้านห้วยทราย
85.  ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
86.  บ้านดู่
87.  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
88.  บ้านหนองหน่อง
89.  บ้านหลุบควันเมืองหงส์
90.  บ้านบุ่งง้าว
91.  บ้านตลาดโนนโพธิ์
92.  บ้านมะแซวหนองโง้ง
93.  บ้านคึมบง
94.  บ้านโคกแปะ
95.  บ้านหนองแกวิทยา
96.  บ้านหนองโพธิ์
97.  บ้านสนาม
98.  บ้านหนองกลางโคก
99.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
100.  บ้านโนนแคน
101.  บ้านอีโต้
102.  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
103.  บ้านสว่าง
104.  บ้านโคกล่ามวิทยา
105.  บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
106.  ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
107.  ชุมชนบ้านงัวบา
108.  บ้านชาดฝางหัวเรือ
109.  บ้านดอนหัน
110.  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
111.  บ้านเขวาค้อโคกกลาง
112.  บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
113.  บ้านโนนเขวาหนองแสง
114.  บ้านโสกยาง
115.  บ้านไก่นา
116.  ราชประชานุเคราะห์ 17
117.  เมืองวาปีปทุม