1.  บ้านเขวาทุ่ง
2.  บ้านเหล่าจั่น
3.  ชุมชนนาสีนวล
4.  บ้านหนองโนทับม้า
5.  บ้านดอนหมี
6.  บ้านเตาบ่า
7.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
8.  บ้านน้ำสร้างหนองบะ
9.  บ้านตาลอก
10.  บ้านหัวหมู
11.  บ้านหนองหิน
12.  บ้านหนองกกหนองยาว
13.  พยัคฆภูมิพิสัย
14.  บ้านโนนสูงดอนหลี่
15.  บ้านหนองป้าน
16.  บ้านดงยาง
17.  บ้านดง
18.  บ้านหนองแคน
19.  โนนจานวิทยา
20.  บ้านเมืองเสือ
21.  บ้านโคกสะอาด
22.  บ้านนาค่าย
23.  บ้านโนนบ่อ
24.  บ้านหนองฮี
25.  บ้านเหล่าน้อย
26.  บ้านหลุบควันเมืองหงส์
27.  บ้านขี้เหล็ก
28.  บ้านหนองผง
29.  บ้านหารฮี
30.  บ้านโคกล่ามวิทยา
31.  บ้านหนองสนมดอนติ้ว