1.  บ้านหนองแสน
2.  บ้านนาฝาย
3.  บ้านวังหินโนนสว่าง
4.  บ้านหนองแก
5.  บ้านปลาขาว
6.  บ้านแก่นท้าว
7.  บ้านหนองแสง
8.  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
9.  บ้านนกเหาะ
10.  บ้านหนองบัวแดง
11.  บ้านนาข่า
12.  บ้านหัวดง
13.  บ้านหัวงัว
14.  บ้านโนนแร่
15.  บ้านเครือซูด
16.  บ้านปอพานหนองโน
17.  ราชประชานุเคราะห์ 16
18.  บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
19.  บ้านหนองคูม่วง
20.  บ้านกุดนาดีโนนลาน
21.  บ้านวังจานโนนสำราญ
22.  บ้านศาลา
23.  บ้านขามเรียน
24.  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
25.  บ้านหนองไฮ
26.  บ้านหนองสระ
27.  บ้านหนองแสงทุ่มยาว
28.  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
29.  จตุคามประชาสรรค์
30.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
31.  บ้านหนองไผ่
32.  บ้านเปล่งโนนกระยอม
33.  บ้านตลาดม่วง
34.  บ้านเม็กดำ
35.  บ้านหนองบัวคู
36.  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
37.  บ้านหนองบัวกุดอ้อ
38.  บ้านดงแคน
39.  บ้านโพธิ์ชัย
40.  อนุบาลนครจัมปาศรี
41.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
42.  บ้านหนองหว้าเฒ่า
43.  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
44.  บ้านประแหย่ง
45.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
46.  บ้านหนองรูแข้
47.  บ้านหนองบัวสันตุ
48.  บ้านตำแยโนนยาง
49.  บ้านโคกยาว
50.  บ้านป่าตองหนองงู
51.  บ้านโคกใหญ่วิทยา
52.  บ้านโคกสีทองหลาง
53.  บ้านโนนจาน
54.  บ้านหนองนาใน
55.  บ้านแก่นเท่า
56.  บ้านหนองระเวียง
57.  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
58.  บ้านจอกขวาง
59.  บ้านตำแย
60.  บ้านโดน
61.  หนองกุงวิทยา
62.  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
63.  บ้านหวาย
64.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
65.  บ้านหนองแดงสหมิตร
66.  บ้านหนองบึง
67.  บ้านเหล่าหมากคำ
68.  บ้านหนองเม็ก
69.  บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
70.  บ้านหนองแวง
71.  บ้านหนองปอ
72.  บ้านสระแคน
73.  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
74.  บ้านหัวช้างโคกม่วง
75.  บ้านป่าแดง
76.  บ้านกระยอมหนองเดิ่น
77.  อนุบาลวาปีปทุม
78.  บ้านหนองเหล่า
79.  บ้านห้วยหลาว
80.  บ้านหนองจิก(นาดูน)
81.  บ้านโนนท่อน
82.  บ้านกุดน้ำใส
83.  บ้านนาเลา
84.  บ้านหนองข่า
85.  บ้านมะโบ่
86.  บ้านหนองบัวแก้ว
87.  บ้านขามป้อม
88.  บ้านทัพป่าจิก
89.  บ้านเสือโก้ก
90.  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
91.  บ้านหนองแปน
92.  บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
93.  บ้านโคกมนโนนทอง
94.  บ้านแวงดงหนองยาง
95.  บ้านมะชมโนนสง่า
96.  บ้านนาภู
97.  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
98.  บ้านสระบาก
99.  บ้านโนน
100.  บ้านดงเย็น
101.  บ้านโพนทอง
102.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม
103.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
104.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
105.  บ้านหนองแต้
106.  บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
107.  บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
108.  บ้านหัวช้าง
109.  อนุบาลดงเมืองน้อย
110.  บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
111.  บ้านแวงยางกุดตะเข้
112.  ชุมชนบ้านดงบัง
113.  บ้านหนองห้าง
114.  บ้านโคกใหญ่
115.  บ้านหัวสระ
116.  บ้านโคกเต่า
117.  ชุมชนบ้านยางสีสุราช
118.  บ้านหนองกุง
119.  ราชประชานุเคราะห์ 18
120.  บ้านโกทา
121.  บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
122.  บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
123.  บ้านหนองแต้น้อย
124.  บ้านดงน้อย
125.  กู่สันตรัตน์
126.  บ้านเหล่าค้อ
127.  บ้านโนนรัง
128.  บ้านห้วยทราย
129.  ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
130.  บ้านดู่
131.  บ้านหนองจานบุลาน
132.  ชุมชนบ้านสำโรง
133.  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
134.  บ้านหนองหน่อง
135.  บ้านหนองแดง
136.  บ้านบุ่งง้าว
137.  บ้านตลาดโนนโพธิ์
138.  บ้านมะแซวหนองโง้ง
139.  บ้านคึมบง
140.  บ้านโคกแปะ
141.  บ้านสระบัว
142.  บ้านหนองแกวิทยา
143.  บ้านหนองบัวคูสองห้อง
144.  บ้านหนองบัวน้อย
145.  บ้านหนองโพธิ์
146.  บ้านยางอิไลดอนก่อ
147.  บ้านสนาม
148.  บ้านเหล่ากว้าง
149.  บ้านหนองกลางโคก
150.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
151.  บ้านโนนแคน
152.  บ้านดงบากหนองตาเต็น
153.  บ้านดอนดู่วังบอน
154.  บ้านจอมพะลาน
155.  บ้านอีโต้
156.  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
157.  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
158.  บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
159.  บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
160.  บ้านก่อ
161.  บ้านสว่าง
162.  บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
163.  บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
164.  ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
165.  ชุมชนบ้านงัวบา
166.  บ้านชาดฝางหัวเรือ
167.  บ้านดงหัวช้าง
168.  บ้านดอนหัน
169.  บ้านร่วมใจ 2
170.  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
171.  บ้านเขวาค้อโคกกลาง
172.  บ้านแดงโพงคำแก้ว
173.  บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
174.  บ้านโนนเขวาหนองแสง
175.  บ้านโสกยาง
176.  บ้านไก่นา
177.  ราชประชานุเคราะห์ 17
178.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
179.  เมืองวาปีปทุม