1.  บ้านหนองแสน
2.  บ้านวังหินโนนสว่าง
3.  บ้านหนองแก
4.  บ้านปลาขาว
5.  บ้านหนองแสง
6.  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
7.  บ้านนกเหาะ
8.  บ้านหนองบัวแดง
9.  บ้านนาข่า
10.  บ้านหัวงัว
11.  บ้านโนนแร่
12.  บ้านปอพานหนองโน
13.  ราชประชานุเคราะห์ 16
14.  บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
15.  บ้านหนองคูม่วง
16.  บ้านกุดนาดีโนนลาน
17.  บ้านวังจานโนนสำราญ
18.  บ้านศาลา
19.  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
20.  บ้านหนองไฮ
21.  บ้านหนองสระ
22.  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
23.  จตุคามประชาสรรค์
24.  บ้านหนองไผ่
25.  บ้านตลาดม่วง
26.  บ้านเม็กดำ
27.  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
28.  บ้านหนองบัวกุดอ้อ
29.  บ้านโพธิ์ชัย
30.  บ้านหนองหว้าเฒ่า
31.  บ้านประแหย่ง
32.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
33.  บ้านหนองรูแข้
34.  บ้านหนองบัวสันตุ
35.  บ้านตำแยโนนยาง
36.  บ้านป่าตองหนองงู
37.  บ้านโคกใหญ่วิทยา
38.  บ้านโคกสีทองหลาง
39.  บ้านโนนจาน
40.  บ้านแก่นเท่า
41.  บ้านจอกขวาง
42.  บ้านตำแย
43.  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
44.  บ้านหวาย
45.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
46.  บ้านหนองแดงสหมิตร
47.  บ้านหนองบึง
48.  บ้านเหล่าหมากคำ
49.  บ้านหนองเม็ก
50.  บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
51.  บ้านหนองแวง
52.  บ้านหนองปอ
53.  บ้านหัวช้างโคกม่วง
54.  บ้านป่าแดง
55.  บ้านกระยอมหนองเดิ่น
56.  อนุบาลวาปีปทุม
57.  บ้านหนองเหล่า
58.  บ้านห้วยหลาว
59.  บ้านโนนท่อน
60.  บ้านกุดน้ำใส
61.  บ้านนาเลา
62.  บ้านหนองข่า
63.  บ้านมะโบ่
64.  บ้านขามป้อม
65.  บ้านทัพป่าจิก
66.  บ้านเสือโก้ก
67.  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
68.  บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)
69.  บ้านนาภู
70.  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
71.  บ้านโนน
72.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม
73.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
74.  บ้านหนองแต้
75.  บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
76.  อนุบาลดงเมืองน้อย
77.  บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
78.  บ้านโคกใหญ่
79.  บ้านโคกเต่า
80.  บ้านหนองกุง
81.  บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
82.  บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
83.  บ้านดงน้อย
84.  บ้านเหล่าค้อ
85.  บ้านโนนรัง
86.  ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
87.  บ้านดู่
88.  ชุมชนบ้านสำโรง
89.  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
90.  บ้านหนองหน่อง
91.  บ้านหนองแดง
92.  บ้านตลาดโนนโพธิ์
93.  บ้านมะแซวหนองโง้ง
94.  บ้านคึมบง
95.  บ้านโคกแปะ
96.  บ้านหนองแกวิทยา
97.  บ้านหนองโพธิ์
98.  บ้านสนาม
99.  บ้านเหล่ากว้าง
100.  บ้านดอนดู่วังบอน
101.  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
102.  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
103.  บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
104.  บ้านก่อ
105.  บ้านสว่าง
106.  บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
107.  บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
108.  ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
109.  ชุมชนบ้านงัวบา
110.  บ้านชาดฝางหัวเรือ
111.  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
112.  บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
113.  บ้านโนนเขวาหนองแสง
114.  บ้านโสกยาง
115.  บ้านไก่นา
116.  ราชประชานุเคราะห์ 17
117.  เมืองวาปีปทุม