1.  บ้านนาฝาย
2.  บ้านเขวาทุ่ง
3.  บ้านแก่นท้าว
4.  บ้านหัวดง
5.  บ้านเครือซูด
6.  บ้านเหล่าจั่น
7.  ชุมชนนาสีนวล
8.  บ้านขามเรียน
9.  บ้านหนองแสงทุ่มยาว
10.  บ้านหนองโนทับม้า
11.  บ้านดอนหมี
12.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
13.  บ้านเตาบ่า
14.  บ้านเปล่งโนนกระยอม
15.  บ้านหนองบัวคู
16.  บ้านดงแคน
17.  อนุบาลนครจัมปาศรี
18.  บ้านหนองบัวกาเหรียญ
19.  บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
20.  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
21.  บ้านโคกยาว
22.  บ้านน้ำสร้างหนองบะ
23.  บ้านหนองนาใน
24.  บ้านตาลอก
25.  บ้านหนองระเวียง
26.  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
27.  บ้านโดน
28.  บ้านหัวหมู
29.  หนองกุงวิทยา
30.  บ้านหนองหิน
31.  บ้านหนองกกหนองยาว
32.  บ้านสระแคน
33.  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
34.  พยัคฆภูมิพิสัย
35.  บ้านหนองจิก(นาดูน)
36.  บ้านหนองบัวแก้ว
37.  บ้านหนองแปน
38.  บ้านโคกมนโนนทอง
39.  บ้านแวงดงหนองยาง
40.  บ้านมะชมโนนสง่า
41.  บ้านโนนสูงดอนหลี่
42.  บ้านหนองป้าน
43.  บ้านดงยาง
44.  บ้านสระบาก
45.  บ้านดง
46.  บ้านหนองแคน
47.  บ้านดงเย็น
48.  บ้านโพนทอง
49.  โนนจานวิทยา
50.  บ้านเมืองเสือ
51.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
52.  บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
53.  บ้านหัวช้าง
54.  บ้านโคกสะอาด
55.  บ้านนาค่าย
56.  บ้านโนนบ่อ
57.  บ้านหนองฮี
58.  บ้านแวงยางกุดตะเข้
59.  ชุมชนบ้านดงบัง
60.  บ้านหนองห้าง
61.  บ้านหัวสระ
62.  ชุมชนบ้านยางสีสุราช
63.  ราชประชานุเคราะห์ 18
64.  บ้านโกทา
65.  บ้านหนองแต้น้อย
66.  กู่สันตรัตน์
67.  บ้านห้วยทราย
68.  บ้านหนองจานบุลาน
69.  บ้านเหล่าน้อย
70.  บ้านหลุบควันเมืองหงส์
71.  บ้านบุ่งง้าว
72.  บ้านขี้เหล็ก
73.  บ้านสระบัว
74.  บ้านหนองบัวคูสองห้อง
75.  บ้านหนองบัวน้อย
76.  บ้านยางอิไลดอนก่อ
77.  บ้านหนองกลางโคก
78.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
79.  บ้านโนนแคน
80.  บ้านดงบากหนองตาเต็น
81.  บ้านหนองผง
82.  บ้านจอมพะลาน
83.  บ้านอีโต้
84.  บ้านหารฮี
85.  บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
86.  บ้านโคกล่ามวิทยา
87.  บ้านหนองสนมดอนติ้ว
88.  บ้านดงหัวช้าง
89.  บ้านดอนหัน
90.  บ้านร่วมใจ 2
91.  บ้านเขวาค้อโคกกลาง
92.  บ้านแดงโพงคำแก้ว
93.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย