1.  บ้านหัวดง
2.  บ้านหนองบัวคู
3.  อนุบาลนครจัมปาศรี
4.  บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
5.  บ้านหนองหิน
6.  อนุบาลวาปีปทุม
7.  พยัคฆภูมิพิสัย
8.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
9.  บ้านหนองกลางโคก
10.  บ้านดอนดู่วังบอน
11.  อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
12.  เมืองวาปีปทุม