1.  บ้านวังกกเดื่อ
2.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
3.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
4.  บ้านอีเลิศ
5.  บ้านตาดข่า
6.  บ้านไร่ศรีอุบล