1.  บ้านหัวฝาย
2.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
3.  บ้านห้วยไคร้
4.  บ้านไร่ศรีอุบล