1.  โคกสง่า
2.  บ้านนาดินดำ
3.  บ้านหนองหมากแก้ว
4.  บ้านห้วยเป้าเหนือ
5.  บ้านซำกกค้อ
6.  บ้านวังสะพุง
7.  บ้านห้วยไผ่เหนือ
8.  บ้านเหล่าใหญ่
9.  บ้านสวนห้อมผางาม
10.  วังน้ำพุ
11.  บ้านห้วยเดื่อน้อย
12.  บ้านทรัพย์เจริญ
13.  บ้านห้วยสีเสียด
14.  บ้านวังกกเดื่อ
15.  บ้านหนองบัว
16.  บ้านหินเกิ้ง
17.  บ้านผาขาว
18.  บ้านผาสะนา
19.  บ้านบึงสวรรค์
20.  บ้านไร่สุขสันต์
21.  บ้านโคกผักหวาน
22.  บ้านผาหวาย
23.  บ้านโพนทอง
24.  บ้านกกบก
25.  บ้านนาอุดม
26.  บ้านปวนพุ
27.  บ้านหนองขาม
28.  บ้านปากปวน
29.  บ้านหนองนอ
30.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
31.  บ้านห้วยส้ม
32.  บ้านร่องป่าไผ่
33.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
34.  บ้านโคกศรีเจริญ
35.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
36.  บ้านดงน้อย
37.  บ้านเลยวังไสย์
38.  บ้านกกซ้อ
39.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
40.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
41.  บ้านนาซำแซง
42.  บ้านวังแท่น
43.  บ้านผาน้อย
44.  บ้านนามูลตุ่น
45.  บ้านห้วยยาง
46.  บ้านห้วยป่าน
47.  บ้านโนนกกจาน
48.  บ้านนาตาดสมสะอาด
49.  บ้านกุดแก
50.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
51.  บ้านป่าบง
52.  บ้านนาล้อม
53.  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
54.  บ้านนาวัว
55.  บ้านเหมืองแบ่ง
56.  บ้านซำพร้าว
57.  บ้านนาเหมือดแอ่
58.  บ้านโคกขมิ้น
59.  บ้านขอนยาง
60.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
61.  บ้านเพิ่ม
62.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
63.  บ้านห้วยเดื่อเหนือ
64.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
65.  เลยตาดโนนพัฒนา
66.  บ้านลาด
67.  บ้านซำนกจิบ
68.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
69.  ชุมชนวังสะพุง
70.  บ้านห้วยไผ่ใต้
71.  บ้านซำม่วง
72.  บ้านบุ่งตาข่าย
73.  บ้านวังยาง
74.  บ้านโนนสวรรค์
75.  บ้านซำบุ่น
76.  บ้านวังลานวังทอง
77.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
78.  บ้านนาแปน
79.  บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
80.  บ้านแก่งศรีภูมิ
81.  บ้านน้ำค้อ
82.  บ้านหนองปาดฟาน
83.  ชุมชนบ้านทรายขาว
84.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
85.  บ้านอีเลิศ
86.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
87.  บ้านเอราวัณ
88.  บ้านซำไฮ
89.  บ้านหนองตูม
90.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
91.  บ้านน้ำจันทร์
92.  บ้านตาดข่า
93.  บ้านโนนปอแดง
94.  บ้านอุ่ม
95.  บ้านโคกมน
96.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
97.  บ้านสงป่าเปลือย
98.  ชุมชนบ้านหนองคัน
99.  บ้านศรีรักษา
100.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
101.  บ้านหนองตานา
102.  บ้านโคกแฝก
103.  บ้านหมากแข้งกกกอก
104.  บ้านหัวขัว
105.  บ้านผาฆ้อง
106.  บ้านซำบ่าง
107.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
108.  บ้านนาอีเลิศ
109.  บ้านบุ่งค้อ
110.  บ้านโนน
111.  บ้านเล้า
112.  ผานาง-ผาเกิ้ง
113.  บ้านน้ำทบ
114.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
115.  บ้านโนนสว่าง
116.  บ้านวังเลาหัวฝาย
117.  บ้านหนองใหญ่
118.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
119.  บ้านกุดลันน้อยคีรี
120.  บ้านโนนกกข่า
121.  บ้านห้วยทรายคำ
122.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
123.  บ้านโนนป่าซาง
124.  บ้านหนองอีเก้ง
125.  บ้านนายาง
126.  บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
127.  บ้านทุ่งใหญ่
128.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
129.  บ้านกกเกลี้ยง
130.  บ้านพองหนีบ
131.  บ้านห้วยส้มใต้
132.  บ้านห้วยผุก
133.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
134.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
135.  บ้านนาโก
136.  บ้านโนนภูทอง
137.  บ้านนาแก
138.  บ้านโป่งศรีโทน
139.  ชุมชนหนองหิน
140.  บ้านวังม่วง
141.  บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
142.  บ้านห้วยหมาก
143.  บ้านหนองแต้หนองโก
144.  บ้านนาอ่างคำ
145.  บ้านห้วยกาบเปลือย
146.  บ้านห้วยไผ่
147.  บ้านห้วยคะมะ
148.  บ้านนาน้อยแสนสุข
149.  บ้านนาฝายนาโพธิ์
150.  บ้านสวนปอ
151.  บ้านหนองตูมท่ายาง
152.  บ้านซำไคร้
153.  บ้านแสนสุข