1.  โคกสง่า
2.  บ้านหนองหมากแก้ว
3.  บ้านห้วยเป้าเหนือ
4.  บ้านซำกกค้อ
5.  บ้านวังสะพุง
6.  บ้านห้วยไผ่เหนือ
7.  บ้านเหล่าใหญ่
8.  บ้านสวนห้อมผางาม
9.  บ้านห้วยเดื่อน้อย
10.  บ้านวังกกเดื่อ
11.  บ้านหินเกิ้ง
12.  บ้านผาขาว
13.  บ้านบึงสวรรค์
14.  บ้านไร่สุขสันต์
15.  บ้านโคกผักหวาน
16.  บ้านผาหวาย
17.  บ้านกกบก
18.  บ้านนาอุดม
19.  บ้านปากปวน
20.  บ้านห้วยส้ม
21.  บ้านร่องป่าไผ่
22.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
23.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
24.  บ้านนามูลตุ่น
25.  บ้านหัวฝาย
26.  บ้านนาตาดสมสะอาด
27.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
28.  บ้านป่าบง
29.  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
30.  บ้านเหมืองแบ่ง
31.  บ้านซำพร้าว
32.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
33.  บ้านเพิ่ม
34.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
35.  ชุมชนวังสะพุง
36.  บ้านห้วยไผ่ใต้
37.  บ้านบุ่งตาข่าย
38.  บ้านวังยาง
39.  บ้านโนนสวรรค์
40.  บ้านวังลานวังทอง
41.  บ้านนาแปน
42.  บ้านแก่งศรีภูมิ
43.  บ้านหนองปาดฟาน
44.  บ้านอีเลิศ
45.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
46.  บ้านเอราวัณ
47.  บ้านหนองตูม
48.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
49.  บ้านโนนปอแดง
50.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
51.  บ้านสงป่าเปลือย
52.  ชุมชนบ้านหนองคัน
53.  บ้านศรีรักษา
54.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
55.  บ้านหนองตานา
56.  บ้านผาฆ้อง
57.  บ้านซำบ่าง
58.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
59.  บ้านนาอีเลิศ
60.  บ้านบุ่งค้อ
61.  บ้านน้ำทบ
62.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
63.  บ้านกุดลันน้อยคีรี
64.  บ้านโนนกกข่า
65.  บ้านห้วยทรายคำ
66.  บ้านโนนป่าซาง
67.  บ้านหนองอีเก้ง
68.  บ้านนายาง
69.  บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
70.  บ้านทุ่งใหญ่
71.  บ้านกกเกลี้ยง
72.  บ้านห้วยไคร้
73.  บ้านพองหนีบ
74.  บ้านห้วยส้มใต้
75.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
76.  บ้านไร่ศรีอุบล
77.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
78.  บ้านนาโก
79.  บ้านนาแก
80.  บ้านโป่งศรีโทน
81.  บ้านวังม่วง
82.  บ้านห้วยหมาก
83.  บ้านหนองแต้หนองโก
84.  บ้านนาอ่างคำ
85.  บ้านห้วยไผ่
86.  บ้านห้วยคะมะ
87.  บ้านนาน้อยแสนสุข
88.  บ้านนาฝายนาโพธิ์
89.  บ้านหนองตูมท่ายาง
90.  บ้านซำไคร้
91.  บ้านแสนสุข