1.  บ้านนาดินดำ
2.  วังน้ำพุ
3.  บ้านทรัพย์เจริญ
4.  บ้านห้วยสีเสียด
5.  บ้านหนองบัว
6.  บ้านผาสะนา
7.  บ้านโพนทอง
8.  บ้านปวนพุ
9.  บ้านหนองขาม
10.  บ้านหนองนอ
11.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
12.  บ้านโคกศรีเจริญ
13.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
14.  บ้านดงน้อย
15.  บ้านเลยวังไสย์
16.  บ้านกกซ้อ
17.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
18.  บ้านนาซำแซง
19.  บ้านวังแท่น
20.  บ้านผาน้อย
21.  บ้านห้วยยาง
22.  บ้านห้วยป่าน
23.  บ้านโนนกกจาน
24.  บ้านกุดแก
25.  บ้านนาล้อม
26.  บ้านนาวัว
27.  บ้านนาเหมือดแอ่
28.  บ้านโคกขมิ้น
29.  บ้านขอนยาง
30.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
31.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
32.  บ้านห้วยเดื่อเหนือ
33.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
34.  เลยตาดโนนพัฒนา
35.  บ้านลาด
36.  บ้านซำนกจิบ
37.  บ้านซำม่วง
38.  บ้านซำบุ่น
39.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
40.  บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
41.  บ้านน้ำค้อ
42.  ชุมชนบ้านทรายขาว
43.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
44.  บ้านซำไฮ
45.  บ้านน้ำจันทร์
46.  บ้านตาดข่า
47.  บ้านอุ่ม
48.  บ้านโคกมน
49.  บ้านโคกแฝก
50.  บ้านหมากแข้งกกกอก
51.  บ้านหัวขัว
52.  บ้านโนน
53.  บ้านเล้า
54.  ผานาง-ผาเกิ้ง
55.  บ้านโนนสว่าง
56.  บ้านวังเลาหัวฝาย
57.  บ้านหนองใหญ่
58.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
59.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
60.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
61.  บ้านห้วยผุก
62.  บ้านโนนภูทอง
63.  ชุมชนหนองหิน
64.  บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
65.  บ้านห้วยกาบเปลือย
66.  บ้านสวนปอ