1.  บ้านซำกกค้อ
2.  บ้านผาหวาย
3.  บ้านขอนยาง
4.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
5.  บ้านห้วยไผ่ใต้
6.  บ้านวังยาง
7.  บ้านโนนสวรรค์
8.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
9.  บ้านสงป่าเปลือย
10.  บ้านน้ำทบ
11.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
12.  บ้านนายาง
13.  บ้านห้วยส้มใต้
14.  บ้านห้วยไผ่
15.  บ้านห้วยคะมะ
16.  บ้านซำไคร้
17.  บ้านแสนสุข