1.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
2.  บ้านห้วยไผ่ใต้
3.  บ้านโนนสวรรค์