1.  บ้านซำกกค้อ
2.  บ้านห้วยไผ่เหนือ
3.  บ้านสวนห้อมผางาม
4.  บ้านผาหวาย
5.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
6.  บ้านดงน้อย
7.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
8.  บ้านนาซำแซง
9.  บ้านหัวฝาย
10.  บ้านป่าบง
11.  บ้านขอนยาง
12.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
13.  บ้านห้วยเดื่อเหนือ
14.  บ้านซำนกจิบ
15.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
16.  บ้านห้วยไผ่ใต้
17.  บ้านซำม่วง
18.  บ้านวังยาง
19.  บ้านโนนสวรรค์
20.  บ้านวังลานวังทอง
21.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
22.  บ้านนาแปน
23.  บ้านหนองปาดฟาน
24.  บ้านอีเลิศ
25.  บ้านหนองตูม
26.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
27.  บ้านสงป่าเปลือย
28.  บ้านศรีรักษา
29.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
30.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
31.  บ้านนาอีเลิศ
32.  บ้านบุ่งค้อ
33.  บ้านน้ำทบ
34.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
35.  บ้านหนองใหญ่
36.  บ้านโนนกกข่า
37.  บ้านนายาง
38.  บ้านห้วยส้มใต้
39.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
40.  บ้านนาโก
41.  บ้านโป่งศรีโทน
42.  บ้านห้วยหมาก
43.  บ้านห้วยไผ่
44.  บ้านห้วยคะมะ
45.  บ้านนาน้อยแสนสุข
46.  บ้านหนองตูมท่ายาง
47.  บ้านซำไคร้
48.  บ้านแสนสุข