1.  โคกสง่า
2.  บ้านนาดินดำ
3.  บ้านหนองหมากแก้ว
4.  บ้านห้วยเป้าเหนือ
5.  บ้านวังสะพุง
6.  บ้านเหล่าใหญ่
7.  วังน้ำพุ
8.  บ้านห้วยเดื่อน้อย
9.  บ้านทรัพย์เจริญ
10.  บ้านห้วยสีเสียด
11.  บ้านวังกกเดื่อ
12.  บ้านหนองบัว
13.  บ้านหินเกิ้ง
14.  บ้านผาขาว
15.  บ้านผาสะนา
16.  บ้านบึงสวรรค์
17.  บ้านไร่สุขสันต์
18.  บ้านโคกผักหวาน
19.  บ้านโพนทอง
20.  บ้านกกบก
21.  บ้านนาอุดม
22.  บ้านปวนพุ
23.  บ้านหนองขาม
24.  บ้านปากปวน
25.  บ้านหนองนอ
26.  บ้านห้วยส้ม
27.  บ้านร่องป่าไผ่
28.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
29.  บ้านโคกศรีเจริญ
30.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
31.  บ้านเลยวังไสย์
32.  บ้านกกซ้อ
33.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
34.  บ้านวังแท่น
35.  บ้านผาน้อย
36.  บ้านนามูลตุ่น
37.  บ้านห้วยยาง
38.  บ้านห้วยป่าน
39.  บ้านโนนกกจาน
40.  บ้านนาตาดสมสะอาด
41.  บ้านกุดแก
42.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
43.  บ้านนาล้อม
44.  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
45.  บ้านนาวัว
46.  บ้านเหมืองแบ่ง
47.  บ้านซำพร้าว
48.  บ้านนาเหมือดแอ่
49.  บ้านโคกขมิ้น
50.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
51.  บ้านเพิ่ม
52.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
53.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
54.  เลยตาดโนนพัฒนา
55.  บ้านลาด
56.  ชุมชนวังสะพุง
57.  บ้านบุ่งตาข่าย
58.  บ้านซำบุ่น
59.  บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
60.  บ้านแก่งศรีภูมิ
61.  บ้านน้ำค้อ
62.  ชุมชนบ้านทรายขาว
63.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
64.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
65.  บ้านเอราวัณ
66.  บ้านซำไฮ
67.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
68.  บ้านน้ำจันทร์
69.  บ้านตาดข่า
70.  บ้านโนนปอแดง
71.  บ้านอุ่ม
72.  บ้านโคกมน
73.  ชุมชนบ้านหนองคัน
74.  บ้านหนองตานา
75.  บ้านโคกแฝก
76.  บ้านหมากแข้งกกกอก
77.  บ้านหัวขัว
78.  บ้านผาฆ้อง
79.  บ้านซำบ่าง
80.  บ้านโนน
81.  บ้านเล้า
82.  ผานาง-ผาเกิ้ง
83.  บ้านโนนสว่าง
84.  บ้านวังเลาหัวฝาย
85.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
86.  บ้านกุดลันน้อยคีรี
87.  บ้านห้วยทรายคำ
88.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
89.  บ้านโนนป่าซาง
90.  บ้านหนองอีเก้ง
91.  บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
92.  บ้านทุ่งใหญ่
93.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
94.  บ้านกกเกลี้ยง
95.  บ้านห้วยไคร้
96.  บ้านพองหนีบ
97.  บ้านห้วยผุก
98.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
99.  บ้านไร่ศรีอุบล
100.  บ้านโนนภูทอง
101.  บ้านนาแก
102.  ชุมชนหนองหิน
103.  บ้านวังม่วง
104.  บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
105.  บ้านหนองแต้หนองโก
106.  บ้านนาอ่างคำ
107.  บ้านห้วยกาบเปลือย
108.  บ้านนาฝายนาโพธิ์
109.  บ้านสวนปอ