1.  โคกสง่า
2.  บ้านซำกกค้อ
3.  บ้านวังสะพุง
4.  บ้านปากปวน
5.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
6.  บ้านนาตาดสมสะอาด
7.  บ้านนาล้อม
8.  บ้านนาเหมือดแอ่
9.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
10.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
11.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
12.  ชุมชนวังสะพุง
13.  บ้านบุ่งตาข่าย
14.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
15.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
16.  บ้านโนนปอแดง
17.  บ้านหนองตานา
18.  บ้านหัวขัว
19.  ผานาง-ผาเกิ้ง
20.  บ้านโนนสว่าง
21.  บ้านวังเลาหัวฝาย
22.  บ้านหนองใหญ่
23.  บ้านโนนกกข่า
24.  บ้านห้วยทรายคำ
25.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
26.  บ้านทุ่งใหญ่
27.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
28.  บ้านห้วยไคร้
29.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
30.  บ้านโนนภูทอง
31.  บ้านโป่งศรีโทน
32.  ชุมชนหนองหิน
33.  บ้านหนองแต้หนองโก
34.  บ้านซำไคร้