1.  การุญวิทยา
2.  บ้านหนองบัว
3.  อนุบาลศีขรภูมิ
4.  บ้านกุดหวาย
5.  บ้านหนองกัว
6.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
7.  บ้านกะลัน
8.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
9.  บ้านหนองเต่า
10.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)