1.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
2.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
3.  บ้านนาเกา
4.  บ้านหนองหิน
5.  บ้านตางมาง
6.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
7.  บ้านหนองกับ
8.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
9.  บ้านตาเมาะ
10.  บ้านนาโพธิ์
11.  บ้านหัวแรต
12.  การุญวิทยา
13.  บ้านระกาสังแก
14.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
15.  บ้านขนาด
16.  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
17.  บ้านจันรม
18.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
19.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
20.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
21.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)