1.  บ้านขยอง
2.  บ้านตะตึงไถง
3.  บ้านโคกกระเพอ
4.  ลุ่มระวีวิทยา
5.  บ้านกาเกาะระโยง
6.  บ้านตางมาง
7.  บ้านหนองแคน
8.  รุ่งรัฐวิทยา
9.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
10.  บ้านโคกปราสาท
11.  บ้านหัวแรตนาโพธิ์
12.  บ้านเปรียง
13.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
14.  บ้านระไซร์
15.  บ้านสวาย
16.  บ้านโคกเมือง
17.  บ้านเมืองลีง
18.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
19.  บ้านตะมะหนองกระจาน
20.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
21.  บ้านท่าสว่าง
22.  บ้านสำโรงนาดี
23.  บ้านระไซร์สองชั้น
24.  บ้านหนองเหล็ก
25.  บ้านผักไหม
26.  บ้านว่าน
27.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
28.  บ้านแตล
29.  บ้านหนองจิก
30.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
31.  บ้านโคกกรวด
32.  สะโนวิทยา
33.  บึงวิทยาคาร
34.  อนุบาลเขวาสินรินทร์
35.  บ้านขามศึกษาคาร
36.  บ้านกาเกาะ
37.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
38.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
39.  บ้านโคกลำดวน
40.  บ้านกันแสง
41.  บ้านภูมิสตึง
42.  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
43.  บ้านคอโค
44.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
45.  บ้านกรูดหนองซำ
46.  บ้านขามระกา
47.  บ้านข่า
48.  บ้านจอมพระ
49.  บ้านชุมแสง
50.  บ้านดู่
51.  บ้านตะคร้อ
52.  บ้านตะเคียนสามัคคี
53.  บ้านประทุนอายอง
54.  บ้านปะนอยไถง
55.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
56.  บ้านสว่างโนนแดง
57.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
58.  บ้านหนองจอก
59.  บ้านหนองผือโนนแคน
60.  บ้านหนองพลวง
61.  บ้านห้วยโนนเจริญ
62.  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
63.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
64.  บ้านแกสระใหญ่
65.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
66.  บ้านโคกวัด
67.  บ้านโคกสนวน
68.  บ้านโคกเกาะ
69.  บ้านโชกใต้
70.  บ้านใหม่
71.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
72.  อนุบาลสุรินทร์