1.  บ้านหนองหิน
2.  รุ่งรัฐวิทยา
3.  ศิริราษฎร์วิทยา
4.  บ้านบุทม
5.  บ้านเพี้ยราม
6.  บ้านสวาย
7.  บ้านท่าสว่าง
8.  บ้านตลาดตาโหมก
9.  บ้านขอนแก่น
10.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
11.  บ้านโชค
12.  บ้านอู่โลก
13.  บ้านหนองยาง
14.  บ้านจังเอิดหนองแมว
15.  บ้านตะบัล
16.  บ้านหัวแรต
17.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
18.  บ้านขนาด
19.  บ้านหนองบัว
20.  บ้านละหุ่งหนองกก
21.  บ้านนาบัว
22.  บ้านขามศึกษาคาร
23.  บ้านดงมัน
24.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
25.  เสกวิทยาคม
26.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
27.  บ้านตระแบก
28.  บ้านรัตนะ
29.  บ้านราม
30.  บ้านลุมพุกหนองกุง
31.  บ้านสนวนนางแก้ว
32.  บ้านสวายไตรภูมิ
33.  บ้านอำปึลสนวน
34.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
35.  บ้านแกใหญ่
36.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
37.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
38.  เมืองสุรินทร์
39.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา