1.  รุ่งรัฐวิทยา
2.  บ้านหัวแรต
3.  บ้านยางเตี้ย
4.  บ้านละหุ่งหนองกก
5.  บ้านตระแบก