1.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
2.  บ้านหนองหิน
3.  บ้านตางมาง
4.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
5.  บ้านเทนมีย์
6.  รุ่งรัฐวิทยา
7.  บ้านระหาร
8.  บ้านโดนออง
9.  บ้านบุทม
10.  บ้านระไซร์
11.  บ้านทัพกระบือ
12.  บ้านสวาย
13.  บ้านตาเปาว์
14.  บ้านนาเสือก
15.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
16.  บ้านโนนถ่อน
17.  บ้านท่าสว่าง
18.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
19.  บ้านหนองกับ
20.  บ้านตลาดตาโหมก
21.  บ้านขอนแก่น
22.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
23.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
24.  บ้านโชค
25.  บ้านอู่โลก
26.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
27.  บ้านนาโพธิ์
28.  บ้านหนองยาง
29.  บ้านจังเอิดหนองแมว
30.  บ้านตะบัล
31.  บ้านหัวแรต
32.  บ้านระกาสังแก
33.  บ้านหัวตะพาน
34.  บ้านโนนลี
35.  บ้านเวียย
36.  บ้านขนาด
37.  บ้านทวารไพร
38.  บ้านขวาวใหญ่
39.  บ้านคาบ
40.  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
41.  อนุบาลศีขรภูมิ
42.  บ้านละหุ่งหนองกก
43.  บ้านกันโจรง
44.  บ้านนาบัว
45.  บ้านขามศึกษาคาร
46.  บ้านจันรม
47.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
48.  บ้านพันษี
49.  บ้านดงมัน
50.  บ้านตรำดม
51.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
52.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
53.  บ้านกุดหวาย
54.  เสกวิทยาคม
55.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
56.  บ้านกางของ
57.  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
58.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
59.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
60.  บ้านชุมแสง
61.  บ้านดงเค็ง
62.  บ้านตระแบก
63.  บ้านดงถาวร
64.  บ้านตั้งใจ
65.  บ้านตากวน
66.  บ้านตาเพชร
67.  บ้านบ่อน้ำใส
68.  บ้านบุอาไร
69.  บ้านระวี
70.  บ้านรัตนะ
71.  บ้านราม
72.  บ้านลุมพุกหนองกุง
73.  บ้านสนวนนางแก้ว
74.  บ้านสวายไตรภูมิ
75.  บ้านหนองกง
76.  บ้านอำปึลสนวน
77.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
78.  บ้านแกใหญ่
79.  บ้านโคกพระ
80.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
81.  บ้านโคกสำโรง
82.  บ้านโคกเกาะ
83.  บ้านโชกใต้
84.  บ้านโคกเพชร
85.  บ้านโชกเหนือ
86.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
87.  อนุบาลสุรินทร์
88.  เมืองสุรินทร์
89.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา