1.  บ้านขยอง
2.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
3.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
4.  บ้านตะตึงไถง
5.  บ้านแสลงพันบุณเยิง
6.  บ้านโคกกระเพอ
7.  วัดประสพ
8.  บ้านส้มป่อย
9.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
10.  บ้านนาเกา
11.  บ้านวารไพรศรี
12.  ลุ่มระวีวิทยา
13.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
14.  บ้านม่วง
15.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
16.  บ้านพระปืด
17.  บ้านตาอ็อง
18.  บ้านศรีราชา
19.  บ้านหนองหิน
20.  บ้านตางมาง
21.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
22.  บ้านหนองแคน
23.  บ้านกันเตรียง
24.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
25.  บ้านภูดินหนองตะครอง
26.  บ้านตระแสง
27.  บ้านเทนมีย์
28.  รุ่งรัฐวิทยา
29.  บ้านสลักได
30.  บ้านระหาร
31.  บ้านเล้าข้าว
32.  บ้านกันตรง
33.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
34.  บ้านโคกปราสาท
35.  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
36.  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
37.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
38.  ศิริราษฎร์วิทยา
39.  บ้านเปรียง
40.  วัดทักษิณวารี
41.  บ้านโดนออง
42.  บ้านบุทม
43.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
44.  บ้านระไซร์
45.  บ้านเพี้ยราม
46.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
47.  บ้านทัพกระบือ
48.  บ้านโดนโอก
49.  บ้านสามโค
50.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
51.  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
52.  บ้านสวาย
53.  บ้านประทัดบุอาลอ
54.  บ้านบุญโลก
55.  บ้านตาเปาว์
56.  บ้านกุง
57.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
58.  บ้านนาเสือก
59.  บ้านโคกเมือง
60.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
61.  บ้านโนนถ่อน
62.  บ้านเมืองลีง
63.  บ้านจรวย
64.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
65.  บ้านตะมะหนองกระจาน
66.  บ้านดินแดง
67.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
68.  บ้านท่าสว่าง
69.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
70.  ทวีคามวิทยา
71.  อนุบาลจอมพระ
72.  สามัคคีวิทยา
73.  บ้านสำโรงนาดี
74.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
75.  บ้านหนองกับ
76.  บ้านตลาดตาโหมก
77.  บ้านหมื่นศรีน้อย
78.  หมื่นศรีประชาสรรค์
79.  บ้านขอนแก่น
80.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
81.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
82.  บ้านพันธุลี
83.  บ้านระไซร์สองชั้น
84.  บ้านผือ
85.  บ้านหนองสนิท
86.  บ้านโชค
87.  บ้านสำโรง-โคกเพชร
88.  บ้านอู่โลก
89.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
90.  บ้านผักไหม
91.  บ้านว่าน
92.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
93.  บ้านหนองยาง
94.  บ้านจังเอิดหนองแมว
95.  บ้านตะบัล
96.  บ้านหัวแรต
97.  บ้านไถงตรง
98.  การุญวิทยา
99.  บ้านแตล
100.  บ้านระกาสังแก
101.  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
102.  บ้านเกาะแก้ว
103.  บ้านหัวตะพาน
104.  บ้านประปืด
105.  บ้านหนองดุม
106.  บ้านโนนลี
107.  บ้านเวียย
108.  บ้านหนองอีเลิง
109.  บ้านโคกอารักษ์
110.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
111.  บ้านดู่อาราง
112.  บ้านค้อ
113.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
114.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
115.  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
116.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
117.  บ้านขนวน
118.  บ้านโคกกรวด
119.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
120.  บ้านทวารไพร
121.  บ้านขวาวใหญ่
122.  หนองเหล็กเบญจวิทยา
123.  บ้านยางเตี้ย
124.  บ้านคาบ
125.  บ้านกระออม
126.  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
127.  อนุบาลศีขรภูมิ
128.  สะโนวิทยา
129.  บ้านละหุ่งหนองกก
130.  บ้านบึงขวาง
131.  บ้านบรมสุข
132.  บ้านกันโจรง
133.  บ้านหนองท่ม
134.  อนุบาลเขวาสินรินทร์
135.  บ้านสดอ
136.  บ้านขามศึกษาคาร
137.  บ้านกาเกาะ
138.  บ้านอาวุธ
139.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
140.  บ้านตากูก
141.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
142.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์
143.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
144.  บ้านจันรม
145.  บ้านแสลงพันธ์
146.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
147.  บ้านพันษี
148.  บ้านดงมัน
149.  บ้านตรำดม
150.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
151.  บ้านกันแสง
152.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
153.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
154.  บ้านกุดหวาย
155.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
156.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
157.  บ้านภูมิสตึง
158.  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
159.  บ้านหนองฮะ
160.  บ้านคอโค
161.  บ้านแสรออ
162.  บ้านหนองกัว
163.  บ้านกางของ
164.  บ้านสำโรง
165.  กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
166.  ดรุณวิทยากร
167.  บ้านกรูดหนองซำ
168.  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
169.  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
170.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
171.  บ้านขามระกา
172.  บ้านข่า
173.  บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
174.  บ้านจักจรูก
175.  บ้านจบก
176.  บ้านจอมพระ
177.  บ้านจารพัต
178.  บ้านฉันเพล
179.  บ้านจารย์
180.  บ้านชุมแสง
181.  บ้านดงเค็ง
182.  บ้านดู่
183.  บ้านตระเปียงเตีย
184.  บ้านตระแบก
185.  บ้านดงถาวร
186.  บ้านตั้งใจ
187.  บ้านตะเคียนสามัคคี
188.  บ้านตากวน
189.  บ้านตาเพชร
190.  บ้านตำปูง
191.  บ้านทะนงชัย
192.  บ้านทุ่งนาค
193.  บ้านทุ่งรูง
194.  บ้านบุฤๅษี
195.  บ้านบุอาไร
196.  บ้านประทุนอายอง
197.  บ้านปะตาเมาะ
198.  บ้านพะเนา
199.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
200.  บ้านพม่า
201.  บ้านระเภาว์
202.  บ้านระวี
203.  บ้านรัตนะ
204.  บ้านระเวียง
205.  บ้านราม
206.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
207.  บ้านสนวนนางแก้ว
208.  บ้านสวายไตรภูมิ
209.  บ้านสังแกหนองคู
210.  บ้านสังแก
211.  บ้านหนองกง
212.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
213.  บ้านหนองกระดาน
214.  บ้านหนองคู
215.  บ้านหนองเต่า
216.  บ้านหนองพลวง
217.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
218.  บ้านอันโนง
219.  บ้านอาแวะ
220.  บ้านอำปึลสนวน
221.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
222.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
223.  บ้านแกน้อย
224.  บ้านแกใหญ่
225.  บ้านแกสระใหญ่
226.  บ้านโคกพระ
227.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
228.  บ้านโคกวัด
229.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
230.  บ้านโคกสำโรง
231.  บ้านโคกสนวน
232.  บ้านโคกเกาะ
233.  บ้านโชกใต้
234.  บ้านโคกเพชร
235.  บ้านโชกเหนือ
236.  บ้านโนนสวรรค์
237.  บ้านใหม่
238.  บ้านโนนงิ้ว
239.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
240.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
241.  อนุบาลสุรินทร์
242.  เมืองสุรินทร์
243.  เมืองที
244.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา