1.  บ้านสะโน
2.  บ้านขยอง
3.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
4.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
5.  บ้านตะตึงไถง
6.  บ้านแสลงพันบุณเยิง
7.  บ้านโคกกระเพอ
8.  วัดประสพ
9.  บ้านส้มป่อย
10.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
11.  บ้านนาเกา
12.  บ้านวารไพรศรี
13.  ลุ่มระวีวิทยา
14.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
15.  บ้านม่วง
16.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
17.  บ้านพระปืด
18.  บ้านตาอ็อง
19.  บ้านหนองคูสะแบะ
20.  บ้านศรีราชา
21.  บ้านกาเกาะระโยง
22.  บ้านหนองหิน
23.  บ้านตางมาง
24.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
25.  บ้านหนองแคน
26.  บ้านกันเตรียง
27.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
28.  บ้านภูดินหนองตะครอง
29.  บ้านตระแสง
30.  บ้านเทนมีย์
31.  รุ่งรัฐวิทยา
32.  บ้านสลักได
33.  บ้านระหาร
34.  บ้านเล้าข้าว
35.  บ้านกันตรง
36.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
37.  บ้านโคกปราสาท
38.  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
39.  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
40.  บ้านหัวแรตนาโพธิ์
41.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
42.  ศิริราษฎร์วิทยา
43.  บ้านเปรียง
44.  บ้านโดนออง
45.  บ้านบุทม
46.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
47.  บ้านระไซร์
48.  บ้านเพี้ยราม
49.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
50.  บ้านทัพกระบือ
51.  บ้านโดนโอก
52.  บ้านสามโค
53.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
54.  บ้านหนองขนาด
55.  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
56.  บ้านสวาย
57.  บ้านประทัดบุอาลอ
58.  บ้านบุญโลก
59.  บ้านตาเปาว์
60.  บ้านกุง
61.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
62.  บ้านนาเสือก
63.  บ้านโคกเมือง
64.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
65.  บ้านโนนถ่อน
66.  บ้านเมืองลีง
67.  บ้านช่างปี่
68.  บ้านจรวย
69.  บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
70.  บ้านตะมะหนองกระจาน
71.  บ้านดินแดง
72.  บ้านท่าสว่าง
73.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
74.  ทวีคามวิทยา
75.  อนุบาลจอมพระ
76.  สามัคคีวิทยา
77.  บ้านสำโรงนาดี
78.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
79.  บ้านหนองกับ
80.  บ้านตลาดตาโหมก
81.  บ้านตรมไพร
82.  บ้านขอนแก่น
83.  บ้านหนองพญา
84.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
85.  บ้านพันธุลี
86.  บ้านระไซร์สองชั้น
87.  บ้านผือ
88.  บ้านหนองสนิท
89.  บ้านโชค
90.  บ้านสำโรง-โคกเพชร
91.  บ้านอู่โลก
92.  บ้านหนองเหล็ก
93.  บ้านตาเมาะ
94.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
95.  บ้านหนองยาง
96.  บ้านขะเนก
97.  บ้านจังเอิดหนองแมว
98.  บ้านตะบัล
99.  บ้านหัวแรต
100.  บ้านไถงตรง
101.  การุญวิทยา
102.  บ้านแตล
103.  บ้านระกาสังแก
104.  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
105.  บ้านเกาะแก้ว
106.  บ้านหัวตะพาน
107.  บ้านประปืด
108.  บ้านหนองจิก
109.  บ้านหนองดุม
110.  บ้านโนนลี
111.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
112.  บ้านหนองอีเลิง
113.  บ้านโคกอารักษ์
114.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
115.  บ้านดู่อาราง
116.  บ้านค้อ
117.  บ้านขนาด
118.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
119.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
120.  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
121.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
122.  บ้านขนวน
123.  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
124.  บ้านโคกกรวด
125.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
126.  บ้านทวารไพร
127.  จตุรมิตรวิทยา
128.  บ้านขวาวใหญ่
129.  บ้านหนองบัว
130.  หนองเหล็กเบญจวิทยา
131.  บ้านยางเตี้ย
132.  บ้านคาบ
133.  บ้านกระออม
134.  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
135.  สะโนวิทยา
136.  บ้านละหุ่งหนองกก
137.  บ้านบึงขวาง
138.  บ้านบรมสุข
139.  บึงวิทยาคาร
140.  บ้านหนองท่ม
141.  บ้านนาบัว
142.  บ้านกาเกาะ
143.  บ้านอาวุธ
144.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
145.  บ้านหนองกุง
146.  บ้านตากูก
147.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
148.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์
149.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
150.  บ้านจันรม
151.  บ้านแสลงพันธ์
152.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
153.  บ้านพันษี
154.  บ้านดงมัน
155.  บ้านตรำดม
156.  บ้านโคกลำดวน
157.  บ้านตะเคียน
158.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
159.  บ้านกันแสง
160.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
161.  บ้านคาละแมะ
162.  บ้านกุดหวาย
163.  เสกวิทยาคม
164.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
165.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
166.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
167.  บ้านภูมิสตึง
168.  บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
169.  บ้านหนองฮะ
170.  บ้านคอโค
171.  บ้านแสรออ
172.  บ้านหนองกัว
173.  บ้านกางของ
174.  บ้านสำโรง
175.  กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
176.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
177.  บ้านกระดาน
178.  ดรุณวิทยากร
179.  บ้านกรูดหนองซำ
180.  บ้านกะลัน
181.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
182.  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
183.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
184.  บ้านขามระกา
185.  บ้านข่า
186.  บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
187.  บ้านจักจรูก
188.  บ้านจบก
189.  บ้านจารพัต
190.  บ้านฉันเพล
191.  บ้านจารย์
192.  บ้านชุมแสง
193.  บ้านดงเค็ง
194.  บ้านดู่
195.  บ้านตระเปียงเตีย
196.  บ้านตระแบก
197.  บ้านดงถาวร
198.  บ้านตะคร้อ
199.  บ้านตั้งใจ
200.  บ้านตะเคียนสามัคคี
201.  บ้านตากวน
202.  บ้านตากแดด
203.  บ้านตาเพชร
204.  บ้านตำปูง
205.  บ้านทะนงชัย
206.  บ้านทุ่งนาค
207.  บ้านบ่อน้ำใส
208.  บ้านบุฤๅษี
209.  บ้านบุอาไร
210.  บ้านประทุนอายอง
211.  บ้านปะตาเมาะ
212.  บ้านปะนอยไถง
213.  บ้านพะเนา
214.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
215.  บ้านพม่า
216.  บ้านระเภาว์
217.  บ้านระวี
218.  บ้านรัตนะ
219.  บ้านระเวียง
220.  บ้านราม
221.  บ้านลุมพุกหนองกุง
222.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
223.  บ้านสนวนนางแก้ว
224.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
225.  บ้านสว่างโนนแดง
226.  บ้านสวายไตรภูมิ
227.  บ้านสังแกหนองคู
228.  บ้านสังแก
229.  บ้านหนองกง
230.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
231.  บ้านหนองกระดาน
232.  บ้านหนองคู
233.  บ้านหนองขามวิทยาคม
234.  บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
235.  บ้านหนองจอก
236.  บ้านหนองผือโนนแคน
237.  บ้านหนองเต่า
238.  บ้านหนองพลวง
239.  บ้านห้วยโนนเจริญ
240.  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
241.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
242.  บ้านอำปึลสนวน
243.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
244.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
245.  บ้านแกน้อย
246.  บ้านแกใหญ่
247.  บ้านแกสระใหญ่
248.  บ้านโคกพระ
249.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
250.  บ้านโคกวัด
251.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
252.  บ้านโคกสำโรง
253.  บ้านโคกสนวน
254.  บ้านโคกเกาะ
255.  บ้านโคกอาโพน
256.  บ้านโชกใต้
257.  บ้านโคกเพชร
258.  บ้านโชกเหนือ
259.  บ้านโนนสวรรค์
260.  บ้านใหม่
261.  บ้านโนนงิ้ว
262.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
263.  เมืองที
264.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา