1.  บ้านหนองลีวิทยาคม
2.  วัดวังขรณ์
3.  อนุบาลท่าช้าง
4.  วัดประศุก
5.  วัดโคปูน