1.  วัดโบสถ์
2.  บ้านหนองลีวิทยาคม
3.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
4.  วัดโสภา
5.  บ้านคูเมือง
6.  ชุมชนวัดตราชู
7.  วัดโพธิ์หอม
8.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง