1.  วัดการ้อง
2.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
3.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
4.  วัดสาธุการาม
5.  วัดประศุก