1.  วัดหัวเวียง
2.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
3.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
4.  ประสิทธิ์วิทยา