1.  วัดไชยภูมิ
2.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
3.  วัดแจ้ง
4.  ศรีบางไทร
5.  วัดสุคนธาราม
6.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
7.  วัดโพธิ์
8.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
9.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
10.  วัดบ้านกลิ้ง
11.  บ้านแถววิทยาคาร
12.  วัดบ้านแค
13.  วัดเทพมงคล
14.  เจ้าฟ้าสร้าง
15.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
16.  วัดแก้วสุวรรณ
17.  วัดทำใหม่
18.  วัดสามเรือน
19.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
20.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
21.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
22.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
23.  วัดหัวเวียง
24.  วัดวังชะโด
25.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
26.  วัดลาดประทุมคงคาราม
27.  ปราสาททองวิทยา
28.  วัดบันไดช้าง
29.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
30.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
31.  มาลาอีสงเคราะห์
32.  วัดเปรมปรีชา
33.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
34.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
35.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
36.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
37.  รอซีดี
38.  วัดบ้านสร้าง
39.  วัดจรเข้ไล่
40.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
41.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
42.  ราษฎร์นิรมิตร
43.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
44.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
45.  วัดฤกษ์บุญมี
46.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
47.  ชุมชนวัดกำแพง
48.  หงสประภาสประสิทธิ์
49.  โคกตาพรหม
50.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
51.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
52.  วัดสุทธิรุจิราราม
53.  วัดปราสาททอง
54.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
55.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
56.  วัดเชิงท่า
57.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
58.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
59.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
60.  วัดโพธิ์
61.  วัดไผ่ล้อม
62.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
63.  วัดบางบาล
64.  วัดสนามไชย
65.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
66.  ราษฎร์บํารุง
67.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
68.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
69.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
70.  วัดธรรมนาวา
71.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
72.  วัดตาลานเหนือ
73.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
74.  วัดโพธิ์แตงใต้
75.  สัตตปทุมบำรุง
76.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
77.  วัดขวิด
78.  วัดอนุกุญชราราม
79.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
80.  ประสิทธิ์วิทยา
81.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
82.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
83.  เชียงรากน้อย
84.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
85.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์