1.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
2.  วัดเศวตศิลาราม
3.  วัดสุทธาวาส