1.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
2.  วัดแจ้ง
3.  วัดคู้สลอด
4.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
5.  วัดปิ่นแก้ว
6.  วัดยม
7.  วัดเศวตศิลาราม
8.  วัดสุทธาวาส
9.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)