1.  บ้านดงมัน
2.  บ้านจาน
3.  บ้านนาเหนือ
4.  บ้านหนองเม็ก
5.  บ้านเก่าเดื่อ
6.  บ้านโนนชาด
7.  บ้านโนนสวรรค์
8.  สมเด็จประชานุเคราะห์
9.  แก่งพฤๅชัยวิทยา