1.  กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
2.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
3.  กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
4.  คำบงพิทยาคม
5.  กุดหว้าวิทยา
6.  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
7.  คำม่วงจรัสวิทย์
8.  คำหมุนผดุงเวทย์
9.  คำยิ่งหมีมณีเวทย์
10.  คำเมยราษฎร์พัฒนา
11.  คำเม็กวิทยา
12.  คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
13.  คำไผ่ประชาสามัคคี
14.  จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
15.  ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
16.  ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
17.  ชุมชนหนองยางวิทยาคม
18.  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
19.  ชุมชนโพนพิทยาคม
20.  ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
21.  ดงบังนาแก้ววิทยา
22.  ดงสวางวรวิทย์
23.  ดงเหนือประชาสรรค์
24.  ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
25.  ทุ่งคลองวิทยา
26.  นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
27.  นางามวิทยา
28.  นาทันวิทยา
29.  นาขามวิทยา
30.  นาสีนวลวิทยา
31.  นามนราษฎร์สงเคราะห์
32.  นาโกวิทยาสูง
33.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
34.  นาไคร้ประชาสรรค์
35.  บอนเขียวราษฎร์บำรุง
36.  บ้านกกตาล
37.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
38.  บ้านกุดกอก
39.  บ้านกอกวิทยาคม
40.  บ้านกลาง
41.  บ้านกุดตาใกล้
42.  บ้านขมิ้น
43.  บ้านกุดฝั่งแดง
44.  บ้านคำป่าหว้าน
45.  บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
46.  บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
47.  บ้านคำกุงหนองอิดุม
48.  บ้านขุมขี้ยาง
49.  บ้านคำพิมูล
50.  บ้านคำหม่วย
51.  บ้านจอมทอง
52.  บ้านคุย
53.  บ้านคำอีหงษ์
54.  บ้านชาด
55.  บ้านจอมศรี
56.  บ้านจาน
57.  บ้านดงหมู
58.  บ้านดอนอุมรัว
59.  บ้านดินจี่
60.  บ้านดงแหลม
61.  บ้านนากระเดา
62.  บ้านนาคู
63.  บ้านนาบอน
64.  บ้านนาวี
65.  บ้านนาเหนือ
66.  บ้านน้ำปุ้น
67.  บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
68.  บ้านบ่อแก้ว
69.  บ้านบัวสามัคคี
70.  บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
71.  บ้านบึงทอง
72.  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
73.  บ้านปลาขาว
74.  บ้านพรหมสว่าง
75.  บ้านผึ้ง
76.  บ้านบึงโคกสะอาด
77.  บ้านวังมน
78.  บ้านม่วงกุล
79.  บ้านวังเวียง
80.  บ้านส้มป่อย
81.  บ้านสร้างแก้ว
82.  บ้านสวนผึ้ง
83.  บ้านสร้างแสน
84.  บ้านสุขเจริญ
85.  บ้านสี่แยกสมเด็จ
86.  บ้านหนองขอนแก่น
87.  บ้านหนองผ้าอ้อม
88.  บ้านหนองผือ
89.  บ้านหนองขามป้อม
90.  บ้านหนองป่าอ้อย
91.  บ้านหนองห้าง
92.  บ้านหนองม่วง
93.  บ้านหนองสระพัง
94.  บ้านหนองเม็ก
95.  บ้านหนองแสง
96.  บ้านหนองโง้ง
97.  บ้านหนองไผ่
98.  บ้านห้วยผึ้ง
99.  บ้านห้วยม่วง
100.  บ้านห้วยฝา
101.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา
102.  บ้านเก่าเดื่อ
103.  บ้านเหล่าสีแก้ว
104.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
105.  บ้านแก้งกะอาม
106.  บ้านแห่เจริญวิทย์
107.  บ้านแก้งเดื่อ
108.  บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
109.  บ้านโคกโก่ง
110.  บ้านโนนค้อ
111.  บ้านโนนชาด
112.  บ้านโจดนาตาล
113.  บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
114.  บ้านโนนศรีสวัสดิ์
115.  บ้านโนนศาลา
116.  บ้านโนนสวรรค์
117.  บ้านโนนสะอาด
118.  บ้านโนนยาง
119.  บ้านโนนสำราญ
120.  บ้านโพธิ์ไทร
121.  บ้านโพนนาดี
122.  บ้านโพนสวาง
123.  บ้านโพนแพง
124.  บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
125.  มหาไชยโคกกว้างวิทยา
126.  มะนาววิทยาเสริม
127.  ยิ่งสันต์วิทยา
128.  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
129.  ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
130.  สงเปลือยวิทยายน
131.  สมสะอาดพิทยาสรรพ์
132.  สะพานหินวิทยาคม
133.  สามขาราษฎร์บำรุง
134.  สามัคคีบัวขาว
135.  สามัคคีวิทยาคม
136.  สูงเนินวิทยาคม
137.  หนองกุงสมเด็จ
138.  หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
139.  สามเพื่อนพัฒนา
140.  หนองขามวิทยา
141.  หนองบัวทองวิทยาเสริม
142.  หนองซองแมวผดุงวิทย์
143.  หนองบัวกลาง
144.  หนองบัววิทยาสรรพ์
145.  หนองบัวนอก
146.  หนองบัวใน
147.  หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
148.  หนองสระพังวิทยาคาร
149.  หนองสนมราษฎร์อำนวย
150.  หนองห้างฉวีวิทย์
151.  หนองห้างอำนวยวิทย์
152.  หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
153.  หนองแวงวิทยานุกูล
154.  หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
155.  หนองแสงวิทยาเสริม
156.  หนองแสงถวิลราษฎร์
157.  หนองโพนสูง
158.  หัวงัววิทยาคม
159.  หินลาดนารายณ์สาร
160.  เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
161.  เย็นสยามวิทยา
162.  แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
163.  แจนแลนวิทยา
164.  แก่งพฤๅชัยวิทยา
165.  เหล่าไฮงามวิทยาสูง
166.  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
167.  โคกมะลิวิทยา
168.  โคกนาดี
169.  โคกกลางสมเด็จ
170.  โคกหวายราษฎร์สามัคคี
171.  โป่งนกเปล้า
172.  โพธิ์คำประชาสรรค์
173.  ไค้นุ่นวิทยาพูน
174.  ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)