1.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
2.  ชุมชนโพนพิทยาคม
3.  บ้านดงหมู
4.  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
5.  บ้านม่วงกุล
6.  บ้านหนองแสง