1.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
2.  คำเม็กวิทยา
3.  บ้านม่วงกุล
4.  บ้านหนองสระพัง
5.  หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)