1.  กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
2.  คำหมุนผดุงเวทย์
3.  คำยิ่งหมีมณีเวทย์
4.  คำเมยราษฎร์พัฒนา
5.  คำเม็กวิทยา
6.  จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
7.  ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
8.  ชุมชนหนองยางวิทยาคม
9.  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
10.  ดงสวางวรวิทย์
11.  ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
12.  นาทันวิทยา
13.  นาขามวิทยา
14.  นาสีนวลวิทยา
15.  นาโกวิทยาสูง
16.  บอนเขียวราษฎร์บำรุง
17.  บ้านกุดกอก
18.  บ้านกุดตาใกล้
19.  บ้านกุดฝั่งแดง
20.  บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
21.  บ้านคำพิมูล
22.  บ้านคำหม่วย
23.  บ้านคำอีหงษ์
24.  บ้านจาน
25.  บ้านดงแหลม
26.  บ้านนากระเดา
27.  บ้านนาคู
28.  บ้านนาบอน
29.  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
30.  บ้านปลาขาว
31.  บ้านบึงโคกสะอาด
32.  บ้านวังมน
33.  บ้านวังเวียง
34.  บ้านส้มป่อย
35.  บ้านสร้างแสน
36.  บ้านหนองผ้าอ้อม
37.  บ้านหนองม่วง
38.  บ้านหนองสระพัง
39.  บ้านหนองเม็ก
40.  บ้านหนองไผ่
41.  บ้านเก่าเดื่อ
42.  บ้านเหล่าสีแก้ว
43.  บ้านแห่เจริญวิทย์
44.  บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
45.  บ้านโจดนาตาล
46.  บ้านโนนศรีสวัสดิ์
47.  บ้านโนนยาง
48.  บ้านโนนสำราญ
49.  บ้านโพธิ์ไทร
50.  บ้านโพนนาดี
51.  บ้านโพนแพง
52.  บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
53.  ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
54.  สงเปลือยวิทยายน
55.  สะพานหินวิทยาคม
56.  สมเด็จประชานุเคราะห์
57.  สูงเนินวิทยาคม
58.  หนองกุงสมเด็จ
59.  หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
60.  หนองบัวทองวิทยาเสริม
61.  หนองซองแมวผดุงวิทย์
62.  หนองบัววิทยาสรรพ์
63.  หนองบัวนอก
64.  หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
65.  หนองบัวใน
66.  หนองสระพังวิทยาคาร
67.  หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
68.  หนองแวงวิทยานุกูล
69.  หนองแสงถวิลราษฎร์
70.  หัวงัววิทยาคม
71.  แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
72.  โคกมะลิวิทยา
73.  โคกนาดี
74.  โคกกลางสมเด็จ
75.  โป่งนกเปล้า